OPĆI AKTI

 

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je u skladu sa zakonskom regulativom u toku 2011.godine uskladila svoje normativne akte. Tako je Upravni odbor donio, a Općinsko vijeće dalo svoju saglasnost na slijedeće normativne akte:

POSLOVNIK O RADU UO JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

PRAVILA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VELIKA KLADUŠA

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVRNOSTI

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU I ZAŠTITI OD POŽARA