Program rada JU Centar za socijalni rad za 2014. godinu

Djelatnost socijalne zaštite na području općine Velika Kladuša obavlja JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša. JU Centar za socijalni rad je ustanova od posebnog interesa za općinu Velika Kladuša u provedbi socijalne i porodične zaštite, koja svojom organizacijom...

Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad za 2013. godinu

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je u toku 2013. godine djelovala u okviru ciljeva i zadataka utvrđenih Programom rada ove ustanove za 2013. godinu i nadležnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtva rata i...

Program rada i plan finansijskog poslovanja za 2012.godinu

Djelatnost JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša (u daljem tekstu: Centar) u 2012. godini odvijat će se u skladu sa programskim ciljevima i sadržajima socijalne i dječije zaštite na području koje pokriva ova Ustanova zavisno od cjelokupnih društvenih kretanja koja...

Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad za 2011. godinu

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je Ustanova socijalne zaštite koja se bavi poslovima, aktivnostima i stvaranjem uslova za ostvarivanje zaštitne funkcije porodice, uslova za samostalan život i rad lica u stanju socijalne potrebe, obezbjeđivanjem sredstava...

Program rada i plan finansijskog poslovanja za 2011.godinu

Djelatnost JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša u 2011. godini, odvijati će se u skladu sa programskim ciljevima i sadržajima socijalne i dječije zaštite na području koje pokriva ova Ustanova, zavisno od cjelokupnih društvenih kriterija koji će uslovljavati...