Djelatnost JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša u 2011. godini, odvijati će se u skladu sa programskim ciljevima i sadržajima socijalne i dječije zaštite na području koje pokriva ova Ustanova, zavisno od cjelokupnih društvenih kriterija koji će uslovljavati proces rada, te prilagođavanje novonastalim uslovima, a posebno onim koji se tiču finansijskih sredstava koja će biti utvrđena za rad ove Ustanove budžetom Osnivača za 2011. godinu

U cilju daljeg razvoja i unapređivanja svih kategorija socijalne zaštite JU Centar za socijalni rad  Velika Kladuša će kao nosilac socijalno-zaštitnih funkcija svoju dejlatnost u 2011. godini izvršavati putem:

Stručno – analitičke djelatnosti koja će obuhvatati stručni rad sa aspekta nastanka socijalnih problema, utvrđivanje socijalnih problema građana i njihovih porodica kao i pojedinaca na području Općine Velika Kladuša, planiranje, programiranje i preduzimanje mjera i akcija na sprečavanju širenja socijalnih problema.

Upravno – pravna djelatnost koja će sadržavati vršenje javnih ovlaštenja, koja proizilaze iz zakona i drugih propisa i odluka, a odnose se na socijalnu zaštitu, zaštitu materijalno neobezbijeđenih i za rad nesposobnih lica, zaštitu porodice sa djecom, dječiju zaštitu, zaštitu samohranih majki, zaštitu žena porodilja, zaštitu djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju, zaštitu starih lica bez porodičnog staranja, zaštitu lica sa društveno negativnim ponašanjem, zaštitu osoba sa invaliditetom, civilnih žrtava rata, odnosno zaštitu svih lica i porodica u stanju socijalne potrebe.

Socijalno – uslužne djelatnosti koje će u sebi sadržavati pružanje usluga korisnicima socijalne zaštite i građanima kao što su: stručna objašnjenja, upustva za ostvarivanje pojedinih prava iz porodične i druge zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite imovine lica pod starateljstvom, maloljetnika nezbrinutih ili zanemarenih, maloljetnih i samohranih lica na području lokalne zajednice.

Statističko – dokumentaciona djelatnost  koja će se sastojati u prikupljanju i obradi podataka od značaja za socijalni razvoj i realizaciju socijalne politike, dječije i porodične zaštite, kroz jedinstveni informacioni sistem-bazu podataka na nivou, Kantona i Federacije.

Finansijska djelatnost koja će obuhvatiti cjelokupno materijalno-finansijsko poslovanje JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, izradu periodičnih obračuna, finansijskog plana, završni račun, finansijsku dokumentaciju za realizaciju svih socijalnih projekata i dr.

Međitim, i pored svega gore navedenog JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša će u 2011.godini nastojati izvršiti sve postavljene zadatke u pogledu  svih vidova zaštite i pomoći građanima. U 2011. godini nastaviti  će se sa kvalitetnijim pružanjem usluga socijalne zaštite  iz utvrđenog djelokruga rada  i propisane nadležnosti, putem stručnih timova i samostalnim radom na zaduženim referatima, što će u organizacionom i funkcionalnom smislu činiti zaokruženu cjelinu u obavljanju predviđenih poslova.

PROGRAM RADA I FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2011.GODINU