Broj: 01-30-539-4/2023
Velika Kladuša, 29.05.2023. godine

Na  osnovu člana 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos („Službeni glasnik USK“, br. 7/19 i 11/19), člana 50. tačka 15. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, člana 10. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša br. 01-UO-30-539-1/2023 od 26.05.2023. godine, VD direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

I Predmet Javnog oglasa je prijem radnika u radni odnos na radna mjesta:

POZICIJA 1Stručni saradnik za starateljstvo maloljetnih i punoljetnih lica i izdržavanje – 1 izvršilac;

POZICIJA 2Čistač – kurir – 1 izvršilac.

II Trajanje ugovora o radu

Prijem u radni odnos se vrši na neodređeno vrijeme.

III Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

Poslovi radnih mjesta se obavljaju u sjedištu JU „Centar za socijalni rad Velika Kladuša“ u Ul. Cazinska br. 3, Velika Kladuša. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 07.30 do 16.00 sati. 

IV Opis poslova

POZICIJA 1: preduzimanje svih potrebnih socijalno-zaštitnih mjera u zaštiti imovine, prava i interesa maloljetnih i punoljetnih lica pod starateljstvom, pokretanje postupaka oduzimanja poslovne sposobnosti, prisustvo na raspravama pred sudom u svojstvu predstavnika organa starateljstva; provođenje postupka i donošenje rješenja u postupku starateljstva (posredno, neposredno starateljstvo za poseban slučaj), rješavanje po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke u postupcima stavljanja pod starateljstvo maloljetnih lica, pokretanje po službenoj dužnosti postupka za stavljanje pod starateljstvo punoljetnog lica nakon dostavljanja rješenja od strane suda o oduzimanju poslovne sposobnosti; upis starateljstva u Glavnu starateljsku knjigu i vođenje evidencije o punoljetnim i maloljetnim licima pod starateljstvom i drugi poslovi utvrđeni Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

POZICIJA 2: obavljanje svih poslova na održavanju čistoće u prostorijama i u krugu Centra; – svakodnevno čišćenje prostorija Centra; – mjesečno generalno čišćenje Centra; – kod godišnjeg krečenja Centra izvršava čišćenje, te pranje tepiha i prostorija; – dezinfikacija prostorija, – svakodnevno održavanje čajne kuhinje; – staranje o zaključavanju objekta; – otprema i doprema pošte, i drugi poslovi utvrđeni Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

V Uslovi za izbor

 1. Kandidati za obje pozicije moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:
 • da je stariji od 18 godina;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da nije osuđivan za krivično djelo;
 • da je zdravstveno sposoban.
 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

POZICIJA 1:

– stručna sprema: VSS – VII stepen i VŠS – VI stepen odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ili 180 ECTS bodova), Fakultet političkih nauka – Odsjek socijalni rad
– položen stručni upravni ispit ili ispit općeg znanja
– poznavanje rada na računaru
– radno iskustvo: 1 godina

POZICIJA 2:

 • stručna sprema: osnovna škola
 • radno iskustvo: 1 godina

VI Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena kopija Diplome o završenoj stručnoj spremi,
 4. Dokaz o radnom iskustvu,
 5. Dokaz o poznavanju rada na računaru (samo za Poziciju 1),
 6. Dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu ili ispitu općeg zananja (samo za Poziciju 1).

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji, ne mogu biti stariji od šest mjeseci, osim ako se radi o dokumentima koji imaju neograničen rok trajanja, a dokumentacija se predaje neposredno u prijemnoj kancelariji JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša ili putem pošte.

VII Ostale napomene

Za provođenje procedure izbora kandidata na upražnjeno radno mjesto, direktor Centra imenuje komisiju za provođenje javnog oglasa.
Urednom prijavom na javni oglas se smatra prijava koja je potpisana od strane podnosioca te sadrži adresu i kontakt telefon podnosioca.
Pravovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu.
Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačenih u javnom oglasu. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti i neosuđivanju za krivična djela dužan je dostaviti samo izabrani kandidat.
Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave komisija za provođenje javnog oglasa će odbaciti zaključkom.
Posljednji dan za podnošenje prijava računa se prema datumu objave u dnevnim novinama.
Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim od kandidata.
Za kandidate za poziciju 2 održat će se samo usmeni ispit.
Direktor Centra vrši izbor najuspješnijeg kandidata na osnovu rang liste kandidata, cijeneći pri tome odredbe člana 19a. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i o izboru donosi odluku.
Direktor Centra  obavještava kandidate sa rang liste kandidata o odluci o prijemu u radni odnos u roku od tri dana od dana donošenja odluke.
Na obavijest direktora o prijemu u radni odnos zainteresovani kandidat ima pravo prigovora Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša  u roku od pet dana od dana prijema obavijesti. 

VIII Podnošenje prijava

Obavijest o Javnom oglasu će biti objavljena u dnevnim novinama „Dnevni list“, dok će integralni tekst Javnog oglasa biti objavljen na web stranici JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša (www.czsr-velikakladusa.ba), a dostavit će se i Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać, koja će isti objaviti na svojoj internet stranici.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave slati na adresu:
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VELIKA KLADUŠA
Ul. Cazinska br. 3
77230 VELIKA KLADUŠA
Sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

IX Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja 037/775-067.

VD DIREKTORICA
Nermina Šemić, dipl. pravnik

Cjelokupni dokument možete pogledati OVDJE.
Poslovnik o radu komisije za provođenje Javnog oglasa/konkursa za prijem u radni odnos možete pogledati OVDJE.