Program rada JU Centar za socijalni rad za 2014. godinu

Djelatnost socijalne zaštite na području općine Velika Kladuša obavlja JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša. JU Centar za socijalni rad je ustanova od posebnog interesa za općinu Velika Kladuša u provedbi socijalne i porodične zaštite, koja svojom organizacijom...

Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad za 2013. godinu

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je u toku 2013. godine djelovala u okviru ciljeva i zadataka utvrđenih Programom rada ove ustanove za 2013. godinu i nadležnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtva rata i...
Konferencija “Poslovna sposobnost i život u lokalnoj zajednici”

Konferencija “Poslovna sposobnost i život u lokalnoj zajednici”

Konferencija “Poslovna sposobnost i život u lokalnoj zajednici“koja ima za cilj povećati sudjelovanje civilnog društva u zakonodavnom i političkim reformama o poslovnoj sposobnosti kako bi se osigurala provedba Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, održala...