Smještaj u ustanovu socijalne zaštite

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite je propisan članovima od 41 do 45 Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice sa djecom (“Službene novine F BiH” br. 36/99) i članovima 32, 33 i 34 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih...

Jednokratna novčana pomoć

Naša Ustanova građanima pruža  druge materijalne pomoći u koje spadaju: privremena pomoć – izuzetne pomoći, jednokratne pomoći, pomoći za subvencioniranje ili sufinansiranje troškova  pokopa. Privremena materijalna pomoć se dodjeljuje osobi koja se nađe u stanju...

Porodilje

Pravo na porodiljsku naknadu u Unsko-sanskom kantonu Naknada umjesto plaće ženi-majci koja je u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti...

Stralna novčana pomoć

Pored ostalih djelatnosti, poslova i zadataka koje obavlja JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, značajnu ulogu zauzima zaštita starih i iznemoglih lica, lica bez porodičnog staranja, kao i drugih lica koja su u stanju socijalne potrebe, a nemaju vlastitih...