Obavještavamo roditelje da je na području Unsko-Sanskog kantona započela primjena zakonskih propisa vezano za ostvarivanjem prava na dječiji dodatak u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Sl.glasnik USK”, broj 15/2020). Navedenim odredbama određeno je da dodatak na djecu imaju djeca do navršene 15 godine života koja imaju prebivalište na Kantonu, koja se nalaze na redovnom školovanju i s obzirom na utvrđene mjesečne prihode po članu domaćinstva. Također je određeno da djeca do 15.godine, kod koje je utvrđen invaliditet u procentu od 90% ili 100%, ostvaruju navedeno pravo bez obzira na mjesečne prihode po članu domaćinstva.
Određeno je da pravo na dječiji dodatak pripada porodici čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva po svim osnovama ne prelazi iznos od 10% prosječne plate Kantona ostvarene u prethodnoj godini.
Iznos dječijeg dodatka utvrđen je Odlukom Vlade USK o iznosu dječijeg dodatka u Unsko-Sanskom kantonu u 2020.godine, broj 03-017-2061/2020 od 19.08.2020.godine, u visini od 3% prosječne plate Kantona ostvarene u prethodnoj godini.
Bliži uvjeti i način ostvarivanja ovog prava regulisani su Instrukcijom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Bihać, broj 09-31-10630-1/20 od 27.08.2020.godine. U skladu sa navedenom Instrukcijom, uz zahtjev za ostvarivanje prava na dječiji dodatak potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
📌 Kućna lista (uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu)
📌Potvrda o prijavi prebivališta za roditelje/hranitelja
📌 Izvod iz MKR za dijete/djecu
📌 Rješenje o utvrđivanju invaliditeta u procentu od 90% ili 100% koje se odnosi na dijete (ovo rješenje isključuje prikupljanje dokumentacije o prihodima porodice)
📌 Uvjerenje o redovnom školovanju
📌 Rješenje o smještaju djeteta u hraniteljsku porodicu, odnosno uvjerenje da hranitelj-srodnik ne ostvaruje pravo na hraniteljsku naknadu
📌 Dokaz o visini prihoda porodice (potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini mjesečnih primanja, rješenje o priznavanju određenih prava, dokaz o nezaposlenosti)
📌 Potvrda da roditelji nisu ostvarili isto pravo na području drugog grada/općine ili države (ukoliko ima prijavljeno prebivalište izvan mjesta gdje živi dijete i/ili drugi roditelj)
📌 Broj transakcijskog računa podnosioca zahtjeva. (Potvrda banke o računu)
Zahtjev za ostvarivanje navedenog prava podnosi roditelj ili hranitelj, a ukoliko su roditelji razvedeni, zahtjev podnosi roditelj kojem je sudskom odlukom dodjeljeno dijete, a istim licima se navedeno pravo i isplaćuje. Pravo teče od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
Isto tako, porodilje koje nisu u radnom odnosu umjesto dosadašnjih 100 KM jednokratno ostvaruju pravo na po 100 KM 6.mjeseci (ukupno 600, oo KM)
Uz zahtjev za ovu naknadu dostavlja se:
📌 Izvod iz MKR-ih za novorođenče
📌 Prijava prebivališta za majku djeteta
📌 Uvjerenje BIRO-a ili uvjerenje porezne uprave (da se vodi kao nezaposleno lice)
📌 Broj transakcijskog računa (potvrda ili obabijest o računu- izdaje banka)
Zahtjev se podnosi u roku od 60 dana.
(75 dana ukoliko je djete rođeno carskim rezom).
📣📣NAPOMENA:📣📣 Svima porodiljima van radnog odnosa koje su podnijele zahtjev za jednokratnu novčanu naknadu od 100 KM poslije 17.06.2020. godine će rešenja biti stavljena VAN SNAGE, a iste će podnijeti zahtjev za po 100 KM mjesečno u trajanju 6.mjeseci tj.ukupno 600, oo KM)
Za sve dodatne informacije, roditelji se mogu obratiti u prostorije JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša (kontakt tel. 037 775 065)