Lična invalidnina

Civilne žrtve rata prema oštećenju organizma razvrstane su u šest kategorija i to: invalidi sa 100% oštećenja  kojima je za redovan život potrebna njega i pomoć  od strane druge osobe; invalidi sa 100% oštećenja organizma; invalidi sa 90% oštećenja organizma; invalidi...

Porodična invalidnina

Pravo na porodičnu invalidninu imaju članovi uže porodice civilne žrtve rata i to: udovica- kada navrši 55.godina života ili udovac – kada navrši 65.godina života, a prije navršenih 55. odnosno 65.godina kada su nesposobni za privređivanje. djeca, usvojioci i...