Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad za 2013. godinu

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je u toku 2013. godine djelovala u okviru ciljeva i zadataka utvrđenih Programom rada ove ustanove za 2013. godinu i nadležnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtva rata i...

Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad za 2011. godinu

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je Ustanova socijalne zaštite koja se bavi poslovima, aktivnostima i stvaranjem uslova za ostvarivanje zaštitne funkcije porodice, uslova za samostalan život i rad lica u stanju socijalne potrebe, obezbjeđivanjem sredstava...

Izvještaji o radu za 2010.godinu

Tokom 2010. godine pokazalo se da je  Velika Kladuša, kao jedan od vodećih gradova Unsko sanskog katona po broju stanovnika, imala specifične i posebno izražene socijalne i druge probleme  koje je JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša rješavala sa nedovoljnim...

Finansijski izvještaj 2010

BUDŽET OPĆINE VELIKA KLADUŠA       Planirana sredstva u 2010.godini iznosila su 478.598,00 KM, a ostvarena sredstva 394.585,41 KM. Razlika od planiranog i ostvarenog iznosi 84.012,59 KM. Planirana naknada za topli obrok  u 2010.godini je ostvarena u nešto manjem...