JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je Ustanova socijalne zaštite koja se bavi poslovima, aktivnostima i stvaranjem uslova za ostvarivanje zaštitne funkcije porodice, uslova za samostalan život i rad lica u stanju socijalne potrebe, obezbjeđivanjem sredstava materijalno neobezbjeđenim licima, za rad nesposobnim licima i drugim licima u stanju socijalne potrebe, također pruţa i druge usluge i pomoći iz socijalne i porodiĉne zaštite.
Poseban problem s kojim se ova Ustanova susretala u 2011.godini ogleda se u činjenici da je sistem socijalne zaštite u BiH skup, birokratizovan, a ujedno i neefikasan da zaštiti osobe u stanju socijalne potrebe. S druge strane privreda, zapošljavanje i obrazovanje kao motori razvoja zemlje i društva nisu povezani u sistem koji treba dovesti do povećanja zaposlenosti i smanjenja broja socijalno ugroţenih osoba. Socijalna zaštita u BiH je zasnovana na podjeli po kategorijama stanovništva koje postojeći sistem zaštite prepoznaje, a ne na dokazanoj potrebi za socijalnom zaštitom i pomoći koja je osnov efikasnog i na ljudskim pravima zasnovanog sistema socijalne zaštite. Neke kategorije, kao na primjer stare osobe, ostaju nezaštićene kroz postojeći sistem. Država i institucije kroz donesene zakone tako teret brige prebacuju na porodicu koja se u većini situacija ne želi brinuti za iste.

Država nema nadležnosti, niti pravni okvir za ujednačenu socijalnu zaštitu na cijeloj teritoriji. Rascjepkan i birokratizovan sistem zaštite organizovan na nivou kantona u FBiH i opština u RS dovodi do nejednakog tretmana jednako ugroženih osoba, što u osnovi predstavlja diskriminaciju. Naroĉito je komplikovan i nefunkcionalan sistem u FBiH sa izraţenim preklapanjem i ĉestim izbjegavanjem nadleţnosti izmeĊu 10 kantona i FBiH. Kantoni nemaju iste ekonomske mogućnosti.

U izvještaju o radu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša za 2011.godinu biće obrađeni svi zakonom predviđeni oblici socijalne i porodiĉne zaštite sa podacima od 01.01.2011. do 30.12.2011. godine.

Bez obzira na sve gore navedene probleme i prepreke ova Ustanova je postigla velike rezultate. Oni su vidljivi u svim oblastima socijalne i dječije zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, u radu na prevenciji i sprečavanju negativnih društvenih pojava (maloljetnička delikvencija, nasilje u porodici, skitnja i prosjačenje), u zaštiti braka i porodice i u svim drugim oblastima.

Programom rada JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša za 2011.godinu usvojenim od strane Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša definirani ciljevi i zadaci realizovani su oko 90% u odnosu na planirano. Postignuti rezultati u realizaciji programskih zadataka odraz su pune angažovanosti zaposlenika Centra. Efikasno i kvalitetno obavljanje poslova u 2011.godini obezbjeđeno je kroz funkcionalnu unutrašnju organizaciju rada i uspostavljenu metodologiju rada.

Centar za socijalni rad Velika Kladuša, kao javna ustanova, tokom 2011. godine djelovala je u skladu sa važećim zakonskim propisima u veoma složenim socijalno-ekonomskim i drugim prilikama.

Poseban problem u radu ove Ustanove i u 2011.godini predstavljale su kategorije stanovništva koje ni po jednom važećem zakonskom osnovu iz oblasti socijalne zaštite nisu mogle ostvariti pravo ni na jedan oblik socijalne zaštite.

Pored svih problema u radu JU Centar za socijani rad Velika Kladuša je svoje programske ciljeve i zadatke, te društvenu ulogu u 2011.godini, u potpunosti ispunila. Potvrda tome je i preko 2.000 hiljade okončanih predmeta iz razliĉitih oblasti socijalne zaštite.

IZVJEŠTAJ O RADU JU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2011.GODINU