Smještaj u ustanovu socijalne zaštite

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite je propisan članovima od 41 do 45 Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice sa djecom (“Službene novine F BiH” br. 36/99) i članovima 32, 33 i 34 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih...

Stara lica – lica preko 65.godina starosti

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu starih lica – lica preko 65.godina starosti: Izvod iz MKR-ih za stara. lica (ne stariji od 3 mjeseca); fotokopiju lične karte uz predočenje na uvid originala; uvjerenje iz BIZ-a; uvjerenje iz PIO-a...