U suradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, entitetska i kantonalna ministarstva nadležna za socijalnu politiku, UNICEF je definirao Općine koje će biti obuhvaćene trećom fazom provedbe programa “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u Bosni i Hercegovini (SPIS)” u koji ce biti uključena i Općina Velika Kladuša i JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša u 2012.godini.

 

SPIS program je višegodišnji, multidisciplinarni program podrške predpristupnom procesu Bosne i Hercegovine u oblastima sveukupne društvene brige, socijalne inkluzije i prava djeteta. Osnovni cilj programa je da se unaprijede sistemi socijalne zaštite i inkluzije na svim nivoima vlasti, radeći na jačanju okvira javnih politika u oblasti socijalne zaštite i inkluzije i izgradnji kapaciteta pružalaca usluga, vodeći računa naručito u primjeni pristupa zasnovanih na ljudskim pravima i potrebama. Ciljane grupe programa su su donosioci politika i stručni radnici koji provode reformu sistema socijalne zastite, kao i ranjive kategorije djece i porodica.

SPIS program finansijski podržava Delegacija Evropske unije i UNICEF.

Direktor inicjetive za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) kao dugogodišnji implementaciski partner SPIS programa će na svakodnevnoj osnovi surađivati sa našom općinom.