Smještaj u ustanovu socijalne zaštite je propisan članovima od 41 do 45 Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice sa djecom (“Službene novine F BiH” br. 36/99) i članovima 32, 33 i 34 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom USK-a (“Službeni glasnik USK-a” br. 5/2000 i br. 7/2001). O smještaju u Ustanovu socijalne zaštite odlučuje Centar za socijalni rad na čijem području  osoba ima prebivalište uz saglasnost nadležnog ministarstva. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih lica koje se smješta,
  2. ovjerena kopija lične karte lica koje se smješta,
  3. dokaz (ček) o primanjima koje ostvaruje lice koje se smješta (porodična, šehitska penzija i druga primanja),
  4. dokaz (ček) o primanjima koje ostvaruju roditelji lica koje se smješta (porodična, šehitska penzija i druga primanja),
  5. dokaz (ček) o primanjima koje ostvaruju braća i sestre lica koje se smješta (porodična, šehitska penzija i druga primanja),
  6. dokaz o posjedovanju nekretnina za lice koje se smješta, roditelje lica koje se smješta, braću i sestre lica koje se smješta i djeda i nanu/baku lica koje se smješta (po očevoj i majčinoj liniji),
  7. dokaz o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
  8. medicinska dokumentacija (povijest bolesti, otpusnice, nalazi i mišljenja I sl),
  9. dokaz za djeda i nanu po očevoj i majčinoj liniji lica koje se smješta o primanjima (zadnji ček penzije i sl.),
  10. dokaz da nije/jeste pokrenut ostavinski postupak (ili završen) za djeda i nanu/baku sa očeve i majčine lica koje se smješta strane- ukoliko su umrli).

Očekuje se povećan rast potreba za ovakvim vidovima socijalne zaštite, a jedan od razloga je socialno – ekonomsko stanje u društvu i sve veća nebriga srodnika i obveznika izdržavanja prema članovima porodice. Ovo upućuje na zaključak da je sve odsutnija solidarnost, humanost i druge pozitivne društvene vrijednosti u porodicama koje su prvenstveno obavezne voditi brigu o svojim srodnicima.

SMJEŠTAJ U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠTITE