BUDŽET OPĆINE VELIKA KLADUŠA

 

 

 

Planirana sredstva u 2010.godini iznosila su 478.598,00 KM, a ostvarena sredstva 394.585,41 KM. Razlika od planiranog i ostvarenog iznosi 84.012,59 KM.

Planirana naknada za topli obrok  u 2010.godini je ostvarena u nešto manjem iznosu, s obzirom na činjenicu da su dvije radnice od septembra mjeseca 2010.godine  bile na porodiljskom bolovanju.

 

Također, dnevnice i putni troškovi su  ostvareni u manjem iznosu od planiranog, jer smo u cilju ušteda vršili kombinacije poslovnih putovanja (obilazak više ustanova u jednom poslovnom putu).

 

Na depozitni račun Općine, od strane naših stranaka uplaćeno je na ime administrativnih taksi iznos od 1.950,00 KM.

 

 

 

2.BUDŽET UNSKO SANSKOG KANTONA

 

 

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša prema  Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Unsko  sanskog kantona ide sa mjesečnim trebovanjima sredstava za slijedeće oblike materijalnih davanja: smještaj u ustanove  malodobnih i punoljetnih lica, stalna novčana pomoć, smještaj u drugu porodicu, naknada ženi- majci porodilji u radnom odnosui jednokratna novčana naknada ženi- majci porodilji koja nije u radnom odnosu.

 

Do 31.12.2010. godine za gore navedene  kategorije korisnika isplaćena su sredstva kako slijedi:

 

1.  stalna novčana pomoć zaključno sa 31.11.2010. godine;

 

2.  tuđa njega i pomoć licima preko 65. godina starosti zaključno  sa 31.11.2010. godine

 

3.  smještaj u dugu porodicu zaključno sa 31.11.2010.godine;

 

4.  smještaj u ustanove malodobni i punoljetnih lica zaključno sa 31.08.2010.godine;

 

5.  naknada za porodiljsko odsustvo i jednokratna novčana pomoć ženama koje nisu u radnom odnosu zaključno sa 31.07.2010.godine.

 

Iz navedenog se može vidjeti da za većinu kategorija koje se finansiraju iz budžeta Unsko sanskog kantona nisu isplaćena sredstva za cijelu  2010. godinu. Navedeno dovodi do velikih problema pogotovo  kada se radi o  ustanovama socijalne zaštite u kojima su smještena malodobna i punoljetna lica sa područja Općine Velika Kladuša.

 

3. PREGLED ISPLAĆENIH  NOVČANIH  SREDSTAVA KORISNICIMA U 2010.GODINI

 

 

Sredstva za civilne žrtve rata na dan 31.12.2010.godine nisu  isplaćena za novembar i decembar  mjesec 2010. godine. Iz navedenog proizilazi da je  ukupni  dug za navedenu godinu 318.361,56 KM.

 

Za neratne invalide isplata teče redovno, međutim u 2010.godini došlo je do bitnog smanjenja u odnosu na proteklu godinu  iz razloga što su pravo u 2010. godini ostvarivali samo invalidi sa procentom inavaliditeta od 90% i 100%.

 

Jednokratne novčane pomoći  od strana Općine Velika Kladuša u 2010.godini  iplaćivane  su redovno.

 

Ukupan iznos  sredstava  uplaćen svim korisnicima  socijalne zaštite putem JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša od strane  Ministarstva rada i socijalne politike FBIH, Ministarstva zdravstva i socijalne politike  Unsko sanskog kantona i Općine Velika Kladuša u toku 2010 iznosi 3.936,581,08 KM.

 

Treba napomenuti da je isplaćeni iznos sredstava iz budžeta FBiH i USK-a  u odnosu na 2009. godinu bio manji za oko 50%.