Tokom 2010. godine pokazalo se da je  Velika Kladuša, kao jedan od vodećih gradova Unsko sanskog katona po broju stanovnika, imala specifične i posebno izražene socijalne i druge probleme  koje je JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša rješavala sa nedovoljnim brojem uposlenih stručnih radnika kao i umanjenim finansijskim sredstvima.

Uticaj  globalne  ekonomske krize doveo je do povećanja broja lica i porodica u stanju socijalne potrebe, a takvo stanje je  proizvelo veće obraćanje JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša za pomoć u prevazilaženju  teške situacije, odnosno došlo je do  većeg  broja zahtjeva za  jednokratne novčane pomoći i druge zakonom propisane vidove pomoći.

 

Poseban problem u radu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša predstavljale su kategorije stanovništva koje ni po jednom važećem zakonskom osnovu iz oblasti socijalne zaštite   nisu mogle ostvariti pravo ni na jedan oblik socijalne zaštite.

Uz velike napore uposlenih, dobru organizaciju rada i druge ogromne napore, JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je tokom 2010. godine, bez obzira na sve probleme i prepreke, postigao ogromne rezultate. Oni su vidljivi u svim oblastima socijalne i dječije zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, u radu na prevenciji i sprečavanju negativnih društvenih pojava (maloljetnička delikvencija, nasilje u porodici, skitnja i prosjačenje), u zaštiti braka i porodice i u svim drugim oblastima.

U toku 2010. godine JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je, u skladu sa Zakonom, posebnu pažnju posvećivala ostvarivanju prava u socijalnoj zaštiti lica koja su nesposobna za rad, a koja su bez vlastitih prihoda, te lica koja su zbog svog fizičkog i zdravstvenog stanja zavisni od pomoći druge osobe, kao i lica koja su se iz nekog specifičnog razloga našla u stanju socijalne potrebe.

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša u skladu sa svojom nadležnošću  je vodila upravne postupke i rješavala zahtjeve za ostvarivanje prava na:

 1. stalnu novčanu pomoć;
 2. smještaj djece i odraslih lica u drugu porodicu;
 3. smještaj djece i odraslih lica u ustanove socijalne zaštite;
 4. ličnu invalidninu civilnim žrtvama rata i porodičnu invalidninu članovima porodice civilne žrtve rata;
 5. naknade licima s invaliditetom;
 6. naknade za tuđu pomoć i njegu;
 7. naknade plate ženama – porodiljama;
 8. jednokratna pomoć nezaposlenim ženama – porodiljama;
 9. jednokratne pomoći;
 10. zdravstvenu zaštitu;
 11. regulisanje starateljstva
 12. posredovanje između bračnih partnera prije pokretanja tužbe za razvod braka;
 13. usvojenje;
 14. nasilje u porodici;
 15. maloljetnička delikvencija.
Pored svih problema u radu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je svoje programske ciljeve i zadatke, te društvenu ulogu u 2010.godini, u potpunosti ispunila. Potvrda tome je i preko 2 hiljade okončanih predmeta iz različitih oblasti socijalne zaštite.