JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša je u toku 2013. godine djelovala u okviru ciljeva i zadataka utvrđenih Programom rada ove ustanove za 2013. godinu i nadležnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtva rata i zaštite porodice s djecom F BiH, Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom USK, Porodičnog zakona F BiH i drugih zakonskih i podzakonskih propisa.

Cjelokupan rad ustanove se temeljio na principima hitnosti u rješavanju zahtjeva, poštivanju ljudskih prava, ravnopravnog pristupa prema svim građanima Općine Velika Kladuša, dakle bez diskriminacije po bilo kom osnovu, pružanju usluga socijalnog i savjetodavnog rada, pravne i psihološke pomoći, a sve u cilju pružanja što kvalitetnijih i boljih usluga našim građanima.

Nesebičan i predan angažman i trud zaposlenika ove ustanove rezultira činjenicom da ova ustanova iz godine u godinu postiže sve bolje rezultate rada, a kvalitet pruženih usluga građanima se povećava, unatoč brojnim poteškoćama s kojima je ustanova suočena. Ove poteškoće se ogledaju prvenstveno u neadekvatnim uslovima u kojima ustanova djeluje, nepopunjenoj kadrovskoj strukturi, ograničenim financijskim mogućnostima i nezadovoljavajućim zakonskim rješenjima u segmentima socijalne i porodične zaštite.

Aktuelna ekonomska situacija u državi se posebno reflektira na sektor socijalne i porodične zaštite, pa ova Ustanova nije u mogućnosti pružiti financijsku pomoć licima u stanju socijalne potrebe u optimalnoj mjeri. Naime, socijalna davanja koja se financiraju iz Budžeta USK-a su u izvještajnom periodu bila daleko neredovitija nego je to bio slučaj u prethodnim godinama, pa je tako sa 31.12.2013. godine stalna novčana pomoć isplaćena za mjesec august 2013. godine, naknada porodiljama u radnom odnosu i van radnog odnosa za mjesec maj 2013. godine, isplate civilnim žrtvama rata za mjesec oktobar 2013. godine, smještaj u drugu porodicu za mjesec oktobar 2013. godine, smještaj u ustanove za mjesec juni 2013. godine i dodatak za tuđu njegu i pomoć od strane drugog lica za mjesec august 2013. godine.

Unatoč poteškoćama Ustanova je uspjela uz maksimalne napore odgovoriti brojnim zahtjevima lica u stanju socijalne potrebe, u ogromnoj mjeri sanirati stanje socijalnih problema, posebno kroz jednokratne novčane pomoći, te postići ogromne rezultate u područjima kako socijalne zaštite, tako i zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice s djecom i drugih vidovaporodično-pravne zaštite.

Postignuti rezultati će biti prezentirani kroz ovaj izvještaj, obrađivanjem svakog pojedinog vida socijalne i porodične zaštite ponaosob, izvještaj će obuhvatiti i izvještaj o radu upravnog odbora.