Pored ostalih djelatnosti, poslova i zadataka koje obavlja JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, značajnu ulogu zauzima zaštita starih i iznemoglih lica, lica bez porodičnog staranja, kao i drugih lica koja su u stanju socijalne potrebe, a nemaju vlastitih prihoda niti drugih sredstava za osnovne životne potrebe, te im je neophodno regulisati stalnu novčanu pomoć.

Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom regulisana su osnovna prava iz socijalne zaštite, uslovi za ostvarivanja pojedinih prava, postupci, finansiranje, nadzor nad provođenjem zakona i konačno novčani iznosi i druga davanja određenim građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Zakonom utvrđeni uslovi za sticanje prava na stalnu novčanu pomoć su slijedeći: da je lice nesposobno za rad o čemu se dostavlja Nalaz Instituta za procjenu radne sposobnosti,da su usljed godina starosti nesposobni za rad – žena 60 godina, muškarac 65, da nemaju dovoljno prihoda za izdržavanje, da nemaju članova porodice koji su prema Porodičnom zakonu obavezni da ih izdržavaju a ako ih imaju da nemaju mogućnosti za izdržavanje, da nisu sklopili ugovore o doživotnom izdržavanju dajući svoju imovinu, da ne posjeduju automobil i sl. Pored navedenih uslova ispituju se i druge činjenice koje bi potvrdile da se lice zaista nalazi u stanju socijalne potrebe.

Prema instrukcijama o visini novčanih naknada koje se isplaćuju po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti CŽR-a i zaštiti porodica sa djecom iznos najnižih primanja domaćinstva koji se smatra dovoljnim za izdržavanje iznosi:

za jednočlano domaćinstvo …………………….50,00 KM

za dvočlano domaćinstvo………………………..60,00 KM

– za tročlano domaćinstvo…………………………. 70,00 KM

– za četvoročlano i višečlano domaćinstvo………. 75,00 KM

Iznos najnižih primanja domaćinstva koji se smatra dovoljnim za izdržavanj, a imaju osobu sa invaliditetom ili osobu sa trajnim smetnjama u psihičkom ili fizičkom razvoju iznosi:

za jednočlano domaćinstvo …………………….60,00 KM

za dvočlano domaćinstvo………………………..70,00 KM

za tročlano domaćinstvo…………………………. 80,00 KM

za četvoročlano i višečlano domaćinstvo………..90,00 KM

Stalna novčana pomoć je svakako nedovoljna za osnovne potrebe korisnika, koji su nesposobni za privređivanje usljed starosti ili nesposobnosti za samostalan rad i privređivanje.

Ovakvo zdravstveno stanje korisnika kao i starosna dob zahtjeva česte ljekarske preglede, medicinsku i drugu zaštitu, što iziskuje veće materijalne troškove. Stambeni položaj korisnika stalne novčane pomoći je također izrazito loš. Korisnici uglavnom žive u dotrajalim porodičnim kućama, građenim od primitivnog materijala,gdje je često popravak nemoguć. Određen broj korisnika nema u kući vodu, što je dodatni problem ove kategorije građana.

ZAHTJEV ZA STALNU NOVČANU POMOĆ