Djelatnost JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša (u daljem tekstu: Centar) u 2012. godini odvijat će se u skladu sa programskim ciljevima i sadržajima socijalne i dječije zaštite na području koje pokriva ova Ustanova zavisno od cjelokupnih društvenih kretanja koja će uslovljavati proces rada i prilagođavanje novonastalim uslovima, a posebno od finansijskih sredstava koja će biti utvrđena u budžetima F BiH, Unsko sanskog kantona i Općine Velika Kladuša 2012. godinu.

Osnovna koncepcija Programa je da se u politici provođenja socijalne zaštite nastavi sa pružanjem svih vidova zaštite i pomoći građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, ali u isto vrijeme iznalaze i predlažu nova rješenja zajedno sa ostalim nosiocima u organima vlasti.

Radi stalnog podizanja nivoa pružanja usluga socijalne zaštite Centar će primjenjivati timski rad s ciljem da se svaki slučaj temelji na pomoći i sagleda na osnovu prakse, psihološko – pedagoških i socijalno – pravnih saznanja. Svoje aktivnosti iz utvrđenog djelovanja rada i propisane nadležnosti Centar će realizovati putem stručnih timova i samostalnih referenata, što će u organizacionom smislu činiti zaokruženu cjelinu za obavljanje predviđenih poslova Centra.

PROGRAM RADA I PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2012.GODINU