Kroz Informaciju o zdravstvenoj zaštiti lica koju isti ostvaruju putem JU Centra za socijalni rad Velika Kladuša, biti će obrađena svaka od kategorija korisnika sa podacima do 31.12.2012.godine. Zatim ćemo napraviti kratak osvrt na Odluku o participaciji građana i licima koja su oslobođena od plaćanja iste, te druga pitanja koja su značajna za ovu oblast.Svako lice ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarivanja najvišeg nivoa zdravlja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH.

Ova dva zakona se moraju posmatrati kao cjelina, jer je ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu uglavnom uslovljeno posjedovanjem zdravstvenog osiguranja. Izuzetak od pravila, odnosi se na određene grupe stanovništva izložene povećanom riziku, koje su definisane u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH. Zakon određuje „da se pod jednakim uslovima na nivou Federacije BiH ostvaruje zdravstvena zaštita stanovništva i grupacija koje su izložene povećanom riziku i socijalnom ugroženom stanovništvu“.

INFORMACIJA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KOJU GRAĐANI OSTVARUJU PUTEM JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VELIKA KLADUŠA I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA UNSKO SANSKOG KANTONA