Svako lice ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarivanja najvišeg nivoa zdravlja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH. Ova dva zakona se moraju posmatrati kao cjelina, jer je ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu uglavnom uslovljeno posjedovanjem zdravstvenog osiguranja. Izuzetak od pravila, odnosi se na određene grupe stanovništva izložene povećanom riziku, koje su definisane u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH. Zakon određuje „da se pod jednakim uslovima na nivou Fedracije BiH ostvaruje zdravstvena zaštita stanovništva i grupacija koje su izložene povećanom riziku i socijalnom ugroženom stanovništvu“.

 

Najveći problem kada je u pitanju zdravstveni sistem BIH, ističe se u činjenici da zakoni zdravstvenu zaštitu regulišu na entitetskom nivou. Bosna i Hercegovina ima 13 ministarstava zdravstva, 13 zdravstvenih fondova i brojne institute. U Federaciji BiH postoji ministarstvo zdravstva na entitetskom nivou, a svaki kanton ima vlastito ministarstvo zdravstva i zdravstveni fond. Federalnom ministarstvu zdravstva namijenjena je uloga kreatora politike i zakona iz ove oblasti, uz konsenzus kantona, a kantonima je dodijeljena uloga implementatora utvrđenih politika i zakona, kao i većinskog finansijera provođenja politika, zakona i rada institucija. Istovremeno, Federacija nema mehanizam bilo kakvog kontrolnog djelovanja prema kantonima u smislu praćenja i provođenja utvrđenih politika što dovodi do toga da kantonalni propisi iz oblasti zdravstva često nisu usaglašeni s federalnim propisima, a u nekim slučajevima čak i suprotno uređuju ista pitanja.

 

Zdravstveni sistem u BiH

Ovako fragmentiran i decentralizovan sistem zdravstvene zaštite bez jasnog sistema upravljanja i odgovornosti dovodi do otežanog i diskriminirajućeg pristupa zdravstvenim uslugama za sve građane. Osobe osigurane u različitim entitetima i kantonima imaju različita prava i različit pristup uslugama zdravstvene zaštite. Usluge zdravstvene zaštite nisu uopšte prenosive između općina, kantona, a samim time ni između dva entiteta i Brčko distrikta.

Ukoliko se jedno lice spletom okolnosti zatekne u drugoj općini, kantonu ili entitetu, a neophodna mu je hitna medicinska pomoć tretirati će se kao lice bez zdravstvenog osiguranja, te će mu biti naplaće sve medicinske usluge.

Kroz Informaciju o zdravstvenoj zaštiti lica koju istu ostvaruju putem JU Centra za socijalni rad Velika Kladuša, biti će obrađena svaka od kategorija korisnika sa podacima do 31.12.2011.godine. Zatim ćemo napraviti kratak osvrt na Odluku o particiaciji građana i licima koja su oslobođena od plaćanja iste, te druga pitanja koja su značajna za ovu oblast.