Putem ove informacije upoznat ćemo Vas sa pravima koja građani Velike Kladuše mogu ostvariti putem JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, kada je u pitanju zdravstvena zaštita, te problemima sa kojima se ova Ustanova susreće u provođenju istih.

Također, ćemo Vam dati podatke o broju korisnika gore navedenog prava  u 2010. godini.

 

Činjenica je da u FBiH ima deset ministarstava zdravstva, te jedno minisarstvo na federalnom nivou. Ovako fragmentiran sisitem zdravstvene zaštite ograničava pravilan pristup zdravstvenim uslugama za sve građane. Također, pogodnosti zdravstvene zaštite nejednako su raspoređene, te servisi iste nisu prenosivi između kantona u korist građana.

U Unsko sanskom kantonu građani ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima, te za posebne kategorije stanovništva nadležno ministarstvo je prenijelo ovlasti provođenja istih na JU Centar za socijalni rad.

 

ZAKONSKA REGULATIVA

Kada je u pitanju zakonska regulativa neophodno je napomenuti  Evropsku socijalnu povelju (Povelja) kao najznačajniji dokument koji reguliše ostvarivanje evropskih i socijalnih prava Evropske unije.  BIH je ratifikovala Evropsku socijalnu povelju u septembru 2008.godine, čime se obavezala na usklađivanje svih domaćih  zakona i prakse sa standardima iz Povelje.  Nažalost, BIH nije u potpunosti izvršila usklađivanje domaćih zakona sa odredbama navedene Povelje iako se na isto obavezala. BiH je u okviru ratifikacije  Povelje usvojila članove koji se direktno tiču  ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, po kojem je zemlja potpisnica povelje obavezna uspostaviti efikasan sistem ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja stanovništa, a koja posebnu pažnju mora imati prema osjetljivim grupama stanovništva kao što su stari, djeca, osobe sa invaliditetom, žene, nezaposleni, beskućnici.

Zakonski  i podzakonski propisi koje mi  trenutno primijenjujemo kada je u pitanju zdravstvena zaštita u FBIH:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBIH („Službene novine FBIH“ br.
 2. Odluka Vlade FBIH o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine FBIH“ br. 21/09).
 3. Odluka vlade USK-a o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje br.03-017-1804/05 0d 29.06.2005. godine
 4. Instrukcije o primjeni odluke Vlade USK-a od 11.10.2005.godine.

KATEGORIJE LICA KOJE SE MOGU OSIGURATI PREKO JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VELIKA KLADUŠA

Na osnovu odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH, te na osnovu Odluka i Instrukcija Vlade USK-a, putem ove Ustanove pravo na zdravstvenu zaštitu može se priznati sljedećim kategorijama lica:

 • trudnice i porodilje sa djetetom do uzrasta 6 mjeseci;
 • djeca od 1. do 7. godina života, odnosno do polaska u školu;
 • osobe oboljele od cerebralne paralize, leukemije, malignih oboljenja, inzulin-ovisnog diabetesa, TBC i celijakija, sumnja na zarazna oboljenja ( period dijagnostike ne kraći od 6. mjeseci)
 • osobe sa invaliditeom kao i djeca nesposobna za samostalan život i rad od prije navršene 15 godine života, za sve vrijeme dok takva nesposobnost traje;
 • osobe iznad 65 godina starosti.

Pored navedenih kategorija po osnovu priznatog prava na ličnu i porodičnu invalidninu civilnim žrtvama rata i članovima porodice, korisnicima stalne novčane pomoći, te lična invalidnina neratnim invalidima može se priznati pravo na zdravstvenu zaštitu ukoliko istu ne ostvaruju po nekom drugom osnovu.

Pravo na zdravstvenu zaštitu  po osnovu pozitivnih zakonskih odredbi i Odluka Vlade FBIH o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine FBIH“ br. 21/09) može se priznati ukoliko podnosilac zahtjeva ispunjava slijedeće uslove:

 1. da ima prijavljeno prebivalište na  području Općine Velika Kladuša;
 2. da prihodi po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 20% prosječne plaće ostvarene u FBIH u predhodnoj godini ( članovi domaćinstva moraju biti prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje), izuzev kada se radi o osobama oboljelim od cerebralne paralize, leukemije, malignih oboljenja, inzulin-ovisnog diabetesa, TBC i celijakija i osobama preko 65 godina starosti;
 3. medicnska dokumentacija ili drugi dokaz  izdat od strane ovlaštenog  liječnika  o postojanju sumnje na zarazne bolesti, odnosno o utvrđenoj trudnoći kao i postojanja  navedenih bolesti;
 4. nalaz i mišljenje stručnih komisija o invalidnosti ( fizičko, psihičko i kombinovano onesposobljenje);
 5. Izvod iz MKR-ih ne starije od 3. mjeseca za malodobnu djecu;
 6. Uvjerenje o katastarskim prihodima za punoljetne članove domaćinstva;
 7. za stara lica uvjerenje iz PIO/MIO;
 8. za stara lica i lica sa invaliditetom jedan od uslova je da isti nisu korisnici lične ili porodične naknade preko Boračko-invalidske zaštite;

 

Pregled ostvarenog i ukinutog prava na zdravstvenu zaštitu u 2010.godini je slijedeći:

 • Trudnice i porodilje sa djetetom uzrasta do 1. godine: Ukupno korisnica ovog prava je 511. U toku 2010. godine primljeno je 138 zahtjeva   za ostvarivanje pomenutog prava te su isti pozitivno riješeni. Uslijed prestanka postojanja uvjeta, pravo na zdravstveno osiguranje po ovom osnovu ukinuto je za 176lica.
 • Djeca od 1.-7. godina ( odnosno do polaska u školu ):Ukupan broj djece koja su ostvarila pravo na zdravstveno osiguranje po ovom osnovu je 553. Tokom 2010. godine podnijeto je 157 zahtjeva za priznavanje ovog prava i svi su riješeni pozitivno. Prestankom postojanja uvjeta za ostvarivanje ovog prava, isto je ukinuto za 82 djece.
 • Osobe oboljele od cerebralne paralize, leukemije, malignih oboljenja, inzulno-ovisnog  dijabetesa, TBC i celikalije: Ukupan broj osoba koji ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na osnovu oboljenja predviđenih Odlukom Vlade USK-a je 388. U toku 2010. godine, primljeno je 38 zahtjeva za ostvarivanje ovog prava i svu su pozitivno riješeni. Zbog okolnosti koje uvjetuju ukidanje i prestanak ovog prava, isto pravo je ukinuto za 58 lica koja su u međuvremenu ostvarila pravo na penziju, ostvarila pravo kao neratni invalidi, CŽR-a ili su umrli.
 • Osobe sa invaliditetom, kao i djeca nesposobna za samostalan život i rad od prije navršene 15.-te godine života za sve vrijeme dok takva nesposobnost traje: Od ukupnog broja lica koja ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu po ovom osnovu, tokom 2010. godine, isto pravo je priznato za 214  lica.
 • Osobe iznad 65. godina starosti: Od 2009 godine  zdravstveno osiguranje mogu ostvariti lica nakon navršenih 65. godina života, a koja nisu zdravstveno osigurane po drugom osnovu. U toku 2010 godine primljeno je 157 zahtjeva za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje osobama nakon navršenih 65. godina života i svi su pozitivno riješeni. Ukupan broj korisnika po ovom osnovu do kraja 2010. godine je 339. Spomenuto pravo je ukinuto za 12 korisnika, zbog prestanka postojanja uvjeta za ostvarivanje istog.

Sveukupno osiguranih lica preko JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša u 2010. godini (uzimajući u obzir i osobe koje su to pravo ostvarile tokom prethodnih godina, te isto još uvijek i koriste) je 2386, a ostvareno pravo na zdrvstvenu zaštitu u 2010. godini ukupno je ostvarilo 686.

Tabela br. 1  (Korisnici zdravstvene zaštite)

 

Razlozi prestanka postojanja prava svih kategorija na zdravstveno osiguranje su uvjetovani prestankom postojanja uvjeta za ostvarivanje istih (ostvareno zdravstveno osiguranje po nekom drugom osnovu, smrt, promjena mjesta prebivališta, zapošljavanje i dr.).

 

PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSREĆE OVA USTANOVA KADA JE U PITANJU ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

U toku provođenja i osvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu građana susrećemo se sa različitim problemima, radi nemogućnosti priznavanja prava i u postupku ostvarivanja prava istih. Naime, za ostvarivanje prava potrebni su određeni uslovi koje građani moraju ispunjavati da bi mogli ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu. Dosta građana koji traže zdravstvenu zaštitu putem JU Centar za socijalni rad ne ispunjavaju potrebne uslove, te usljed toga su nezadovoljni i svoje isfrustriranost i ljutnju iskaljuju na radnicima JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Najčešće se građani  obraćaju ovoj Ustanovi sa zahtjevom  za regulisanje  zdravstvene zaštite po osnovu oboljenja   njih samih ili članova porodice. JU Centar za socijalni rad priznaje pravo samo na osnovu Odluke Vlade USK-a, prema kojoj  su navedena  konkretna oboljenja, po osnovu kojih se može priznati pravo na zdravstvenu zaštitu.

Često se dešava da zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti trudnice i djeca, jer se one i članovi domaćinstva ne vode na evidenciji nezaposlenih lica, a što je bitan uslov za ostvarivanje  navedenog prava.

Nadalje, poseban problem predstavljaju lica koja se nalaze na smještaju u ustanovama socijalne zaštite van našeg kantona. Na osnovu odredbi zakona o zdravstvenoj zaštiti ista se može regulisati  isključivo na području gdje lice ima prijavljeno prebivalište. Međutim, kod štićenika koji se nalaze na smještaju nemoguće je izvršiti promjenu prebivališta, jer se po principu automatizma mjenja i nadležnost JU Centra za socijalni rad Velika Kladuša, tj. ta lica  više nebi bila u nadležnosti ove Ustanove. U usmenom obraćanju Zavodu za zdravstveno osiguranje Unsko sanskog kantona došli smo do saznanja da su ranije zaključivani ugovori o poslovnoj saradnji između navedenog Zavoda i Zdravstvenih ustanova van našeg kantona, međutim po njihovom mišljenju takvi ugovori su bili nezakoniti, te nemaju namjeru iste u tekućoj godini zaljučivati. JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša u ustanovama socijalne zaštite van našeg kantona ima na smještaju 11 punoljetnih i 49 maloljetnih lica. Neophodno je je zaključivanje Sporazuma između Zavoda za zdravstveno osiguranje svih kantona u kojem bi se regulisao način liječenja u Zdravstvenim ustanovama u mjestu gdje lica na smejštaju borave.  Nažalost jedino naš kanton nije potpisao gore navedeni Sporazum koji bi obezbijedio primarnu zdravstvenu zaštitu za lica smještena u ustanovama socijalne zaštite. Zbog nezainteresiranosti našeg nadležnog ministarstva i Zavoda za zdravstveno osiguranje Unsko sanskog kantona  ustanove socijalne zaštite sa područja cijele Federacije nam se pismeno obraćaju sa upozorenjem da ukoliko se ovo pitanje hitno ne realizuje da će iste ustanove raskinuti ugovore o smještaju naših štićenika. Kantoni još uvijek nisu osigurali sredstva u budžetima  za primjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju FBIH u praksi, a čije su odredbe stupile na snagu 01.01.2009.godine, a kantonalni organ uprave je bio dužan uskladiti svoje akta sa ovim Zakonom u roku od 90 dana, a isto nisu u potpunosti učinili.

Od 01.01.2011. godine došlo je do promjene u načinu prijavljivanja lica na  zdravstveno osiguranje. Naime od navedenog datuma prijave i odjave na zdravstveno osiguranje vrše se putem Porezne uprave FBIH poslovnica Velika Kladuša.

Za ovakav način rada JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša nije bio obaviješten od nadležnih, a također, ni Kantonalno ministarstvo zdravstva i socijalne politike nije bilo upoznato, te smo ih mi obavjestili nakon saznanja o istom.

Od Porezne uprave  poslovnica u Velikoj Kladuši dobili smo inforamcije da je za ovakav način prijave potrebno  da se podaci unose elektoronskim putem, računarskim programima. Kako mi nismo bili obavješteni niti upoznati sa time, kontaktirali smo nadležno ministarstvo i objasnili im sa kakvim se problemima susrećemo. Nakon više od mjesec dana dobili smo obavještenje od ministarstva da su oni sklopili dogovor sa Poreznom upravom da će JU Centar za socijlni rad na nivou kantona dostavljati pisane zahtjeve, odnosno ručno popunjavati predviđeni zahtjev do uspostavljanja i funkcionisanja elektronskog načina prijava.

Do danas i dalje se prijave podnose u pisanoj formi, na način da se dostavlja Poreznoj upravi primjerak rješenja o priznavanju prava i dva primjerka prijave.

Još jedna novina u ovome je to da ćemo od sada prilikom prestanka prava na zdravstveno osiguranje raditi rješenje o prestanku prava koje će se dostavljati Poreznoj upravi, što do sada nije bilo potrebno.

Porezna uprava nije zadovoljna sa time da i dalje podnosimo prijave u pisanoj formi,a nadležno ministarstvo ne saopćava nikakve nove informacije o načinu rješavanja ovog problema.

Ovakav način prijave na zdravstveno osiguranje također je usporio cjelokupni proces, jer obrada podataka nakon dostavljanja vrši se u Poreznoj upravi i Kantonalnom zavodu za zdravstvenu zaštitu, tako da cijeli proces traje do 15 dana i više.

Na osnovu svega navedenog želimo napomenuti da su građani ti koji su najviše oštećeni, jer se dešava da je osoba u bolnici na ležanju, a zbog neblagovoremeno ostvarene zdravstvene zaštite moraju platiti bolničke troškove.

 

Veliki broj građana svakodnevno se obraća ovoj Ustanovi sa upitima o mogućnosti regulisanja zdravstvene zaštite za sebe ili članove domaćinstva, međutim nažalost većina istih se ne može podvesti ni pod jednu gore navedenu kategoriju lica koja po zakonskim propisima mogu  ostvariti zdravstvenu zaštitu preko  JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

ZAKLJUČAK

Iz svega ranije navedenog možemo zaključiti da je problem i način regulisanja zdravstvene zaštite, trenutno najaktualnija tema u ovoj Ustanovi. Statistički podaci pokazuju da je u Općini Velikoj Kladuši preko JU Centra za socijalni rad Velika Kladuša na kraju 2010. godine bilo 2.386 zdravstveno osiguranih lica.  Potrebno je raditi na višim nivoima vlasti kako bi se spriječila diskriminacija po teritorijalnom osnovu. Potrebno je stvoriti univerzalni pristup zdravstvenoj zaštiti na cijelom području BIH. Trenutna situacija je da osobe osigurane u različitim kantonima  imaju različita prava i različit pristup uslugama zdravstvene zaštite. Neophodno je da Vlada Unsko sanskog kantona donosi pravovremeno donosi Odluke i Instrukcije o provođenju prava koja mogu ostvariti građani, pa tako i prava na zdravstveno osiguranje.

 

Putem JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša različite kategorije stanovništva ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, ali prema svakodnevnim upitima od strane građana vidljivo je da i dalje postoji veliki broj stanovništva na našoj Općini koji nemaju regulisano zdravstveno osiguranje. Ova Ustanova  je samo posrednik u provođenju postupka ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, te postupak provodi na osnovu Zakona o zdravstevnoj zaštiti FBiH, Odluka i Instrukcija Vlade Unsko sanskog kantona.