Na osnovu člana 26. stav 2. tačka d) Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službene novine F BiH“, broj 7/14), člana 32. Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima („Služnene novine F BiH“, broj 10/15), kao i člana 3. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućih poduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku („Službene novine F BiH“, broj 17/18), JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša raspisuje:

 

J A V N I   P O Z I V

za izbor odgovarajućih preduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru

u kojima će se provoditi Odgojna preporuka „Uključivanje u rad, bez naknade, u korist humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja“

izrečena maloljetniku

 

Pravo prijave na Javni poziv imaju preduzeća, ustanove, organizacije, udruženja koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  1. Da su kod nadležnog organa registrovani za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;
  2. Da ima Plan i program rada s maloljetnicima kojima je izrečena odgojna preporuka;
  3. Da vrsta poslova koje će maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smiju škoditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu;
  4. Da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost maloljetnika;
  5. Da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i podsticajnu sredinu za razvoj maloljetnika;
  6. Da su zaposlenici pravnog lica spremni da prihvate maloljetnika na provođenje odgojne preporuke bez stigamtizacije i omalovažavanja;
  7. Da pravno lice ima osobu za rad s maloljetnikom koja po svojim osobnim i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan utjecaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno surađivati sa JU Centrom za socijalni rad Velika Kladuša.

 

Pored gore navedenih uvjeta pravno lice prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene maloljetniku, dužno je poštivati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratifikovala BiH kao i domaće standarde kojima se uređuje zaštita djece na radu, bezbjednost djece na radu i zaštita prava djece.

 

Javni poziv ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja na web stranici JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša (www.czsr-velikakladusa.ba) nakon čega će JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša izvršiti izbor pravnih lica koja ispunjavaju navedene uvjete.

 

Svoje prijave možete slati putem elektronske pošte na e-mail: info@czsr-velikakladusa.ba ili na adresu: JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Velika Kladuša, Ul. Cazinska br. 3, 77230 Velika Kladuša.