Na  osnovu člana 50. stav 9. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša br. 01-UO-34-1191-1/2018 od 05.09.2018. godine, direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

I Predmet Javnog konkursa je prijem radnika u radni odnos na radno mjesto STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA – 1 (jedan) izvršilac.

 

II Trajanje ugovora o radu

Prijem u radni odnos se vrši na određeno vrijeme i to na period od 1 (jedne) godine.

III Opis poslova: organizira rad u računavodstvu kao i način rada računavodstva; izrada periodičnog obračuna i završnog računa; primjena zakonskih propisa iz oblasti računavodstvenog poslovanja; kontiranje svih dokumenata, izdavanje naloga za knjiženje, knjiženje i vođenje računa o primjeni kontnog plana Centra; izrada mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih finansijskih planova; izrada tromjesečnih i godišnjih izvještaja za potrebe menadžmenta, budžeta Općine i Kantona; i drugi poslovi utvrđeni Pravilnikom o radu, unnutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

IV Uslovi za izbor

 1. Kandidat mora ispunjavati sljedeće uslove opće uslove:
 • da je stariji od 18 godina;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da nije osuđivan za krivično djelo;
 • da je zdravstveno sposoban.
 1.      b) Kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
 • stručna sprema: VSS – VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ekonomski fakultet,
 • položen stručni upravni ispit ili ispit općeg znanja,
 • poznavanje rada na računaru,
 • certifikat za samostalnog računovođu
 • radno iskustvo: 2 godine.

 

V Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na Javni konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz Matične knjige rođenih,
 3. Ovjerena kopija Diplome o završenom fakultetu,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
 5. Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 6. Certifikat za samostalnog računovođu,
 7. Dokaz o radnom iskustvu.

 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova ne mogu biti stariji od šest mjeseci, osim ako se radi o dokumentima koji imaju neograničen rok trajanja.

VI Ostale napomene

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora. Posljednji dan za podnošenje prijava računa se prema datumu posljednje objave konkursa.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred konkursnom komisijom imenovanom od strane Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Upravni odbor vrši izbor najuspješnijeg kandidata sa liste uspješnih kandidata i o izboru donosi odluku.

VII Podnošenje prijava

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni list“ i web stranici JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša (www.czsr-velikakladusa.ba), a ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu:
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
VELIKA KLADUŠA
Ul. Cazinska br. 3
77230 VELIKA KLADUŠA
Sa naznakom “Prijava na konkurs“