Broj: 01-34-999-2/2018
Velika Kladuša, 23.07.2018. godine

Na  osnovu člana 50. stav 9. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša br. 01-UO-34-999-1/2018 od 23.07.2018. godine, direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša raspisuje:

 

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS 

 

I Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos raspisuje se za sljedeće pozicije:

Pozicija 1  Stručni saradnik za poslove priznavanja  prava na stalnu novčanu pomoć,

jednokratnu novčanu pomoć i druge materijalne i nematerijalne pomoći (1 izvršilac),

Pozicija 2 Stručni saradnik za poslove rada sa odgojno zapuštenom djecom i maloljetnicima i

kategorizaciju djece (1 izvršilac), i

Pozicija 3 Stručni saradnik za pravne poslove (1 izvršilac).

 

II Trajanje ugovora o radu

Prijem u radni odnos za Poziciju 1 vrši se na neodređeno vrijeme, dok se prijem u radni odnos za Pozicije 2 i 3 vrši na određeno vrijeme i to na period od 1 godine (zbog povećanog obima posla).

III Opis poslova

Pozicija 1 –  provođenje postupka i donošenje rješenja radi ostvarivanja prava na stalnu novčanu pomoć, obilazi korisnike socijalne pomoći i vrši potrebne kontrole i nadzor, provođenje postupka i donošenje rješenja radi ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć i drugi poslovi koje odredi direktorica Centra.

Pozicija 2 – daje mišljenja, prijedloge mjera, izrađuje socijalnu anamnezu te učestvuje u postupcima suda vezanim za rad sa odgojno zapuštenom djecom i maloljetnicima kao i postupcima suda za krivična djela počinjena na štetu djece i maloljetnika i drugi poslovi koje odredi direktorica Centra.

Pozicija 3 – provođenje upravnih postupaka priznavanja prava na zdravstveno osiguranje iz nadležnosti Centra i drugi poslovi koje odredi direktorica Centra.

 

IV Uslovi za izbor

 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove opće uslove:
 • da je stariji od 18 godina;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da nije osuđivan za krivično djelo;
 • da je zdravstveno sposoban.

 

 1. b) Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
 • VSS – VII stepen i VŠS – VI stepen odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ili 180 ECTS bodova (Pozicije 1 i 2);
 • VSS, VII stepen stručne spreme, pravni fakultet ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (240 ECTS bodova) pravne struke (Pozicija 3),
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci;
 • položen stručni upravni ispit;
 • poznavanje rada na računaru.

 

V Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na javni konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz Matične knjige rođenih;
 3. Ovjerena kopija diplome o završenom fakultetu, odnosno diplome o završenoj višoj školi;
 4. Dokaz o radnom iskustvu;
 5. Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu;
 6. Dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova ne mogu biti stariji od šest mjeseci, osim ako se radi o dokumentima koji imaju neograničen rok trajanja.

VI Ostale napomene

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora. Posljednji dan za podnošenje prijava računa se prema datumu posljednje objave konkursa.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred konkursnom komisijom imenovanom od strane Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Upravni odbor vrši izbor najuspješnijeg kandidata sa liste uspješnih kandidata i o izboru donosi odluku.

VII Podnošenje prijava

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni list“ i web stranici JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, a ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave slati na adresu:
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
VELIKA KLADUŠA
Ul. Cazinska br. 3
77230 VELIKA KLADUŠA
Sa naznakom “Prijava na konkurs“