Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni glasnik BiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, br. 2/13), člana 39. stav 4. i stav 14. i člana 41. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša broj: 01-UO-34-878-2/2017 od 05.07.2017. godine, objavljuje:

JAVNI KONKURS/OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VELIKA KLADUŠA I PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VELIKA KLADUŠA

Član 1.

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša raspisat će Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i za prijem u radni odnos 2 (dva) socijalna radnika, i to:

 

Pozicija 1 – Direktor JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša (1 izvršilac), i

Pozicija 2 – Socijalni radnik (2 izvršioca).

 

Član 2.

I Predmet Javnog konkursa/oglasa

Izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i prijem radnika u radni odnos u JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

II Mandat, plaća i naknade

Direktor se imenuje na period u trajanju od četiri godine, a isto lice može biti ponovno imenovano da obavlja dužnost direktora.

Prijem u radni odnos za Poziciju broj 2 vrši se na određeno vrijeme, odnosno period od 1 godine.

Za Poziciju broj: 2. ugovorom o radu će biti definisan probni rad od 6 mjeseci.

Direktor i radnici imaju pravo na plaću i naknade u skladu sa Odlukom o plaćama i naknadama direktoru i zaposlenicima u JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

III Opis poslova

Pozicija 1 – Direktor ustanove obavlja sljedeće poslove: organizira i usklađuje proces rada, predlaže poslovnu politiku ustanove i rukovodi njime, zastupa i predstavlja ustanovu prema trećim licima; donosi rješenja iz oblasti socijalne, porodične i dječije zaštite, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa; predlaže Upravnom odboru mjere sa efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti ustanove za koju je osnovana; predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i radnih zadataka; predlaže Upravnom odboru osnovne planove rada i razvoja ustanove; odgovara Upravnom odboru ustanove za rezultate rada i finansijsko poslovanje ustanove; izvršava odluke i zaključke Upravnog odbora, priprema planove, programe, informacije i izvještaje i iste podnosi na razmatranje i usvajanje Upravnom odboru, stara se o zakonitom radu ustanove, naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana ustanove, odlučuje o službenom putu radnika i potpisuje putne naloge, organizira i priprema materijale za sastanke Upravnog odbora i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima ustanove.

 

Pozicija 2 – radi sa vaspitno zanemarenim i vaspitno zapuštenim maloljetnicima u cilju saniranja porodičnih odnosa preduzima mjere i pruža pomoć starim, materijalno neobezbjeđenim licima, prisustvje na raspravama pred sudom kao organ starateljstva; daje prijedloge o smještaju lica pod starateljstvom u socijalne, zdravstvene ustanove i porodice i po potrebi vrši propraćaj; provođenje postupka i donošenje rješenja radi ostvarivanja prava na stalnu novčanu pomoć; provođenje postupka i donošenje rješenja radi ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć; odlazak na teren u cilju uvida u socijalno-ekonomsko stanje porodice i izrada socijalne anamneze; vrši prijem penzija za djecu i odrasle koja su pod neposrednim starateljstvom i ulaže novac na štedne knjižice, obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra.

IV Uslovi za izbor

 1. a) Opći uslovi:

Kandidati za Poziciju 1 moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. da su državljani BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
 2. da su stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz MKR-ih);
 3. da su zdravstveno sposobni za obavljanje pozicije za koju se kandiduju (dokaz: ljekarsko

uvjerenje – dostavlja kandidat koji bude izabran);

 1. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti

u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: ovjerena

izjava);

 1. da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji – član IX.1.

Ustava BiH (dokaz: ovjerena izjava);

 1. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu odredbe 5. Zakona o ministarskim, vladinim

i drugim imenovanjima F BiH (dokaz: ovjerena izjava);

 1. da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu odredaba

Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH (dokaz: ovjerena izjava);

 1. da nemaju privatni finansijski interes u Ustanovi (dokaz: ovjerena izjava);
 2. da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prestup nespojiv s dužnošću za koju se kandiduju i da nisu lica kojim je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u organu u koji se kandiduju (dokaz: uvjerenje nadležnog suda i nadležne policijske uprave).

 

Kandidati za Poziciju 2 moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. da su stariji od 18. godina (dokaz: izvod iz MKR-ih);
 2. da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
 3. da nisu osuđivani za krivično djelo (dokaz: uvjerenje nadležnog suda);
 4. da su zdravstveno sposobni (dokaz: ljekarsko uvjerenje – dostavlja kandidat koji bude izabran).

 

 1. b) Posebni uslovi:

Kandidati za Poziciju 1 moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 1. da imaju završenu visoku stručnu spremu društvenog smjera (dokaz: ovjerena kopija diplome);
 2. da imaju najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu);
 3. da imaju položen stručni upravni ispit (dokaz: uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu);
 4. da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa Općine Velika Kladuša (dokaz: ovjerena izjava),
 5. da imaju komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije.

 

Kandidati za Poziciju 2 moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 1. VSS ili VŠS – VI ili VII stepen Fakultet političkih nauka, odsjek socijalni rad ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja (180 ili 240 ECTS bodova) smjer socijalni rad (dokaz: ovjerena kopija diplome);
 2. najmanje jedna godina radnog iskustva u struci (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu);
 3. položen stručni upravni ispit (dokaz: uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu);
 4. poznavanje rada na računaru (uvjerenje).

 

V Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na javni konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 

Pozicija 1

 1. uvjerenje o državljanstvu;
 2. izvod iz Matične knjige rođenih;
 3. uvjerenje nadležnog suda i nadležne policijske uprave u smislu tačke 9. Općih uslova

konkursa;

 1. dokaz o stručnoj spremi;
 2. dokaz o radnom iskustvu;
 3. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu;
 4. drugi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova javnog konkursa (ovjerene izjave o

ispunjavanju općih i posebnih uslova iz tačke 4, 5, 6, 7, 8 te 4 i 5).

 

Pozicija 2

 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz Matične knjige rođenih;
 3. Ovjerena kopija diplome o završenom fakultetu/ diplome o završenoj višoj školi;
 4. Dokaz o radnom iskustvu;
 5. Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu;
 6. Dokaz o poznavanju rada na računaru;
 7. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova ne mogu biti stariji od šest mjeseci, osim ako se radi o dokumentima koji imaju neograničen rok trajanja.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pozicije za koju se prijavljuju, kandidati koji budu izabrani će dostaviti nakon izbora.

 

VI Ostale napomene

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora. Posljednji dan za podnošenje prijava računa se prema datumu posljednje objave konkursa/oglasa.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred konkursnom komisijom imenovanom od strane Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Upravni odbor imenuje direktora sa liste koju je utvrdila konkursna komisija uz prethodno pribavljenu saglasnost Osnivača i prethodno pribavljeno mišljenje Kantonalnog ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Bihać.

Upravni odbor vrši izbor najuspješnijeg kandidata za Poziciju 2 sa liste uspješnih kandidata i o izboru donosi odluku.

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja direktora (Pozicija 1) nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni zakonom, internim aktima ustanove i Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Velika Kladuša bilo koji kandidat može podnijeti prigovor na konačno imenovanje. Prigovor se podnosi Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša u roku od 7 dana od prijema obavijesti o izboru kandidata, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava u F BiH.

Kandidat za Poziciju 2 koji smatra da postupak u vezi provođenja javnog konkursa nije proveden u skladu sa propisima i uvjetima iz javnog konkursa, odnosno oglasa može uložiti prigovor Upravnom odboru u roku od 8 dana od prijema: a) zaključka o odbacivanju prijave, b) obavijesti o tome da nije zadovoljio na provjeri znanja, c) obavijesti o izboru kandidata. Prigovorom iz stava 1. ovog člana može se osporavati samo regularnost provedenog postupka. Odluka po prigovoru je konačna i ista se može osporavati samo podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

 

VII Podnošenje prijava

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a biće objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, u listu ,,Oslobođenje“, u programu Radija Velika Kladuša, u „Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“ i na zvaničnoj web stranici Općine Velika Kladuša.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
VELIKA KLADUŠA
Ul. Cazinska br. 3
77230 VELIKA KLADUŠA
Sa naznakom “Prijava na konkurs“