Broj: 01-UO-30-927-2/2020
Velika Kladuša, 13.07.2020. godine

Na  osnovu člana 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos („Službeni glasnik USK“, br. 7/19 i 11/19), člana 50. tačka 15. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, člana 10. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša br. 01-UO-30-927-1/2020 od 13.07.2020. godine, direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

I Predmet Javnog oglasa je prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:

STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA – 1 (jedan) izvršilac.

II Trajanje ugovora o radu

Prijem u radni odnos se vrši na neodređeno vrijeme.

III Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

Poslovi radnog mjesta za koje se raspisuje Javni oglas obavljaju se u sjedištu JU „Centar za socijalni rad Velika Kladuša“ u Velikoj Kladuši, Ul. Cazinska br. 3. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 07.30 do 16.00 sati.

IV Opis poslova

Organizira rad u računavodstvu kao i način rada računavodstva; izrada periodičnog obračuna i završnog računa; primjena zakonskih propisa iz oblasti računavodstvenog poslovanja; kontiranje svih dokumenata, izdavanje naloga za knjiženje, knjiženje i vođenje računa o primjeni kontnog plana Centra; izrada mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih finansijskih planova; izrada tromjesečnih i godišnjih izvještaja za potrebe menadžmenta, budžeta Općine i Kantona; i drugi psolovi utvrđeni Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

V Uslovi za izbor

 1. Kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uslove:
 • da je stariji od 18 godina;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da nije osuđivan za krivično djelo;
 • da je zdravstveno sposoban.
 1. Kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
 • Stručna sprema: VSS – VII stepen odnosno prvi (najmanje 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog Sistema studiranja, Ekonomski fakultet
 • poznavanje rada na računaru,
 • radno iskustvo: 2 godine.

VI Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena kopija Diplome o završenoj stručnoj spremi,
 4. Dokaz o radnom iskustvu,
 5. Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji, ne mogu biti stariji od šest mjeseci, osim ako se radi o dokumentima koji imaju neograničen rok trajanja, a dokumentacija se predaje neposredno u prijemnoj kancelariji JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša ili putem pošte.

VII Ostale napomene

Za provođenje procedure izbora kandidata na upražnjeno radno mjesto, direktor Centra imenuje komisiju za provođenje Javnog oglasa.
Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave komisija za provođenje Javnog oglasa će odbaciti obavještenjem.
Protiv obavijesti komisije može se izjaviti prigovor direktoru Centra u roku od tri dana od dana prijema istog.
Urednom prijavom na Javni oglas se smatra prijava koja je potpisana od strane podnosioca te sadrži adresu i kontakt telefon podnosioca.
Posljednji dan za podnošenje prijava računa se prema datumu objave u dnevnim novinama.
Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim od kandidata. Usmeni dio ispita provodi se samo u slučaju kada su dva ili više najuspješnijih kandidata ostvarili jednak broj bodova na pismenom dijelu ispita.
Direktor Centra vrši izbor najuspješnijeg kandidata na osnovu rang liste kandidata, cijeneći pri tome odredbe člana 19a. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i o izboru donosi odluku.
Direktor Centra  obavještava kandidate sa rang liste kandidata o odluci o prijemu u radni odnos u roku od tri dana od dana donošenja odluke.
Na obavijest direktora o prijemu u radni odnos zainteresovani kandidat ima pravo prigovora Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša  u roku od pet dana od dana prijema obavijesti.

VIII Objava Javnog oglasa i podnošenje prijava

Obavijest o Javnom oglasu će biti objavljena u dnevnim novinama „Dnevni list“, dok će integralni tekst Javnog oglasa biti objavljen na web stranici JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša (www.czsr-velikakladusa.ba), a dostavit će se i Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać, koja će isti objaviti na svojoj internet stranici.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
VELIKA KLADUŠA
Ul. Cazinska br. 3
77230 VELIKA KLADUŠA
Sa naznakom NE OTVARAJ “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

IX Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja 037/775-067.

 

                                                                                                     DIREKTORICA
Emira Veljačić
dipl.mng. u soc. politici i soc. zaštiti