VD direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni list BiH“, br. 39/14) i na osnovu ovlaštenja datih u članu 49.  Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, donosi:

 

 

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma

 


Član 1.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge obaveznog/osnovnog osiguranja od auto-odgovornosti i usluge kasko osiguranja za automobil Fiat 500L, regisarskih oznaka T92-K-242, u vlasništvu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, donijeta je  za  ponuđača Croatia Osiguranje dd Ljubuški Poslovnica Velika  Kladuša /Ponuda od 17.02.2017. godine/ za ponuđenu cijenu usluge obaveznog/osnovnog osiguranja od auto-odgovornosti iznosi do 301,15 KM bez PDV-a, dok cijena usluge kasko osiguranja iznosi 755,89 KM bez PDV, što ukupno iznosi 1.057,04 KM brz PDV-a.

 

Član 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma o javnoj nabavci dostavit će se izabranom ponuđaču Croatia Osiguranje dd Ljubuški Poslovnica Velika  Kladuša.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Računovodstvo JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na WEB-stranici www.czsr-velikakladusa.ba.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-14-252/2017 od 17.02.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je za uslugu obaveznog/osnovnog osiguranja od auto-odgovornosti iznosi do 301,15 KM bez PDV-a, dok procijenjena vrijednost usluge kasko osiguranja iznosi 755,89 KM bez PDV, što ukupno iznosi 1.057,04 KM.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponuda i ocjena pristiglih ponuda, u kojem je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan);

– da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda;

– da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

– da je ponuda ponuđača Croatia Osiguranje dd Ljubuški Poslovnica Velika  Kladuša od 17.02.2017. godine prihvatljiva.

 

 

U postupku donošenja ove ponude posebno su cijenjene činjenice da je pravilno i potpuno data ocjena pristiglih ponuda, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva. Naime, u postupku je ocijenjeno da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog ponuđene najniže cijene bez PDV-a.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema.