Direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni list BiH“, br. 39/14), člana 8. Pravilnika o direktnom sporazumu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i na osnovu ovlaštenja datih u članu 50. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, donosi:

O D L U K U
o izboru ponuđača u postupku direktnog sporazuma
Član 1.

Ugovor za javnu nabavku goriva za prijevoz za potrebe JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša dodjeljuje se ponuđaču JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša, Ponuda od 08.04.2019. godine, za ponuđenu cijenu od 4.575,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o javnoj nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Računovodstvo JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na WEB-stranici www.czsr-velikakladusa.ba, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH i članom 10. Pravilnika o direktnom sporazumu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

O b r a zl o ž e nj e
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-14-688/2019 od 05.04.2019. godine.
Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.500,00 KM.
Ponuda cijene bez PDV-a je za 75,00 KM viša u odnosu na procijenjenu vrijednost, ali je, cijeneći da je razlika neznatna i da su budžetom planirana novčana sredstva JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša za ovu namjenu ( ukupno 5.600,00 KM) dostatna, ponuda prihvatljiva.
U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje pristigle ponude, o čemu je sačinjen odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:
– da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan);
– da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda;
– da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
– da je ponuda ponuđača JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša.

U postupku donošenja ove ponude posebno su cijenjene činjenice da je pravilno i potpuno data ocjena pristigle ponude, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva. Naime, u postupku je ocijenjeno da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i Pravilnikom o direktnom sporazumu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Agencije za javne nabavke BiH u skladu sa odredbama člana 101. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste.

Preuzmi dokument