Direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni list BiH“, br. 39/14), člana 8. Pravilnika o direktnom sporazumu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i na osnovu ovlaštenja datih u članu 50. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, donosi:

O D L U K U
o izboru ponuđača u postupku direktnog sporazuma

Član 1.

Ugovor za javnu nabavku kancelarijskog materijala i tonera za potrebe JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša dodjeljuje se ponuđaču “LIBRARY” d.o.o. Velika Kladuša, Ponuda br. 3/19 od 08.04.2019. godine, za ponuđenu cijenu od 4.769,10 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o javnoj nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “LIBRARY” d.o.o. Velika Kladuša, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Računovodstvo JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na WEB-stranici www.czsr-velikakladusa.ba, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH i članom 10. Pravilnika o direktnom sporazumu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

O b r a zl o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-14-689/2019 od 05.04.2019. godine.
Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.000,00 KM.
Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev – prijedlog cijena upućen je ponuđačima: “LIBRARY” d.o.o. Velika Kladuša, “TAMPELDO” d.o.o. Velika Kladuša i “ALATUŠA” d.o.o. Velika Kladuša.
U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje pristiglih ponuda, o čemu je sačinjen odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:
– da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri);
– da je blagovremeno zaprimljeno 3 (tri) ponude;
– da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
– da je ponuda ponuđača “LIBRARY” d.o.o. Velika Kladuša najprihvatljivija.

U postupku donošenja ove ponude posebno su cijenjene činjenice da je pravilno i potpuno data ocjena pristiglih ponuda, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva. Naime, u postupku je ocijenjeno da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani onuđač najbolje ocijenjen zbog ponuđene najniže cijene bez PDV-a.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Agencije za javne nabavke BiH u skladu sa odredbama člana 101. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste.

 

Preuzmi dokument