Direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni list BiH“, br. 39/14), člana 8. Pravilnika o direktnom sporazumu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i na osnovu ovlaštenja datih u članu 50. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, donosi:

O D L U K U
o izboru ponuđača u postupku direktnog sporazuma

Član 1.

Ugovor za javnu nabavku izrada detaljnog energetskog audita sa tehnoekonomskom analizom i predviđenim mjerama energetske efikasnosti za objekat – zgrada u vlasništvu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša u skladu sa Uredbom o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata („Sl. novine FBiH 87/18) dodjeljuje se ponuđaču „Euroing” d.o.o. Bihać, Ul. Mehmeda Džanića, Lamela 1, Ponuda od 18.06.2019. godine, za ponuđenu cijenu od 1.500,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o javnoj nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „Euroing” d.o.o. Bihać.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Računovodstvo JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na WEB-stranici www.czsr-velikakladusa.ba, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH i članom 10. Pravilnika o direktnom sporazumu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-14-1007/2019 od 11.06.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.500,00 KM.
U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje pristigle ponude, o čemu je sačinjen odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan);
– da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda;
– da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
– da je ponuda ponuđača „Euroing” d.o.o. Bihać.

U postupku donošenja ove ponude posebno su cijenjene činjenice da je pravilno i potpuno data ocjena pristigle ponude, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva. Naime, u postupku je ocijenjeno da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i Pravilnikom o direktnom sporazumu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Agencije za javne nabavke BiH u skladu sa odredbama člana 101. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste.

PREUZMI DOKUMENT