U prostorijama skupštine USK-a 24.01.2012. godine održan je prvi sastanak predstavnika centara za socijalni rad USK-a sa ministrom zdravstva i socijalne politike i njegovim pomoćnicima. Na sastanku se raspravljalo o reviziji predmeta radi ostvarivanja prava civilnih žrtava rata, gdje je bilo mnogo problema i poništavanje riješenja koja donose centri za socijalni rad jer je resorno kantonalno ministarstvo drugostepeni revizioni organ koji na prvostepena riješenja daje saglasnost, ukine status ili vrati na obnovu postupka.

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša ima najviše problema oko priznavanja prava civilnim žrtvama rata jer imamo najveći broj korisnika. Prema riječima ministra Murića postojeći problemi će se otkloniti u što skorijem roku te da će se o eventualnim sporovima razgovarati na narednim sastancima koji će u buduće biti upriličeni svaka dva mjeseca, radi bolje saradnje i komunikacije.

 

Također se raspravljalo o oslobađanju od neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite (plaćanje premije) za korisnike koji zdravstvenu zaštitu koriste putem centra za socijalni rad. Doprinose za zdravstveno osiguranje lica koja to pravo koriste preko centra za socijalni rad uplaćuje Kantonalno ministarstvo zdravstva i socijalne politike.

 

Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji USK-a Broj: 01-1-409/05 od 08.12.2005.godine oslobođena su pored ostalih i osigurana lica koja primaju stalnu novčanu pomoćpo propisima o socijalnoj zaštiti i lica smještena u ustanovu socijalne zaštite.

 

Odlukom o izmjeni Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji USK-a Broj: 01/1-02-3-308/09 od 20.03.2009.godine, dodat je novi član u kojem stoji da su od neposrednog učešća u troskovima zdravstvene zaštite oslobođena:

 

  • djeca od rođenja do navršene 15 godine života (ukoliko su osigurana putem centra za socijalni rad)
  • stariji maloljetnici do 18 godina života i
  • lica nakon navršenih 65 godina života

 

Ministar zdravstva i socijalne politike je u svom izlaganju dao čvrsta obećanja da se mora primjenjivati Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji USK-a Broj: 01-1-409/05 od 08.12.2005.godine i Odluka o izmjeni Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji USK-a Broj: 01/1-02-3-308/09 od 20.03.2009.godine o čemu će Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a ko i njihove poslovnice biti i pismeno obavještene.

 

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša se nada da će Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a u što skorije vrijeme početi sa primjenom navede odluke kako nebi došlo do još teže meaterijalne situacije korisnika zdravstvene zaštite koji to pravo ostvaruju putem Centra za socijalni rad Velika Kladuša, kao i nepotrebno maltretiranje korisnika.

 

Na sastanku se govorilo i o aktiviranju udruženja socijalnih radnika USK-a koje bi trebalo da postane članica Federalnog udruženja socijalnih radnika. Skupština udruženja socijalnih radika USK-a održaće se 14.02.2012.godine u Bihaću gdje su pozvani svi socijalni radnici sa USK, zaposleni, nezaposleni, pemzioner, zaposleni u drugim institucijama i nevladinim organizacijama. Skupstinom će predsjedavati diplomirana socijalna radnica Amela Toromanović direktorica JU Centar za socijalni rad Cazin.

 

Socijalni radnici koji su prisustvovali navedenom sastanku su iznjeli veliko interesovanje za formairanjem udruzenja socijalnih radnika jer samo zajedno mogu postici da se čuje i njihov glas.