Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu trudnica i porodilja do uzrata djeteta od 6. mjeseci:

  • Ovjerena kopija lične karte (ovjerava se u šalter Sali Općine)
  • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista;
  • Uvjerenje o nezaposlenosti-izdate od strane Zavoda za zapošljavanje za punoljetne članove domaćinstva ( BIRO);
  • Uvjerenje iz katastra za sve punoljetne članove domaćinstva (šalter  sala Općine);
  • Kopija prijave prebivališta –CIPS;
  • medicinska dokumentacija (za trudnice-potvrda o utviđenoj trudnoći od ovlaštenog ljekara, za porodilje-otpusno pismo i izvod iz MKR-ih za novorođenče

ZAHTJEV ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TRUDNICA I PORODILJA DO 6.MJESECI UZRASTA DJETETA