VD direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni list BiH“, br. 39/14) i na osnovu ovlaštenja datih u članu 49.  Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, donosi:

 

 

 

 

O D L U K U

o izboru ponuđača u postupku direktnog sporazuma

 

 

Član 1.

Ugovor za javnu nabavku goriva za potrebe JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša dodjeljuje se ponuđaču doo „SESTRE“ Velika Kladuša, Ponuda od 21.02.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 2.436,00  KM bez PDV-a, kao prihvatljivom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o javnoj nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču doo „SESTRE“ Velika Kladuša, po proteku roka od 8 dana, računajući od dana  kada su ponuđači obaviješteni o izboru ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Računovodstvo JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na WEB-stranici www.czsr-velikakladusa.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

O b r a zl o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-14-228/2017 od 13.02.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 3.000,00 KM.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje pristigle ponude, o čemu je sačinjen odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan);

– da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponude;

– da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

– da je ponuda ponuđača doo „SESTRE“ Velika Kladuša prihvatljiva,

 

U postupku donošenja ove ponude posebno su cijenjene činjenice da je pravilno i potpuno data ocjena pristigle ponude, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva. Naime, u postupku je ocijenjeno da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.