Na  osnovu člana 50. stav 9. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša br. 01-UO-34-1054-1/2018 od 3.8.2018. godine, direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša objavljuje:

ISPRAVKU JAVNOG  KONKURSA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Objavljenog 24.7.2018.godine u Dnevnom listu Mostar  

U kojem stoji:

IV Uslovi za izbor

  1.      b) Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
  • VSS – VII stepen i VŠS – VI stepen odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ili 180 ECTS bodova (Pozicije 1 i 2);

A treba da stoji:

IV Uslovi za izbor

  1.      b) Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
  • VSS – VII stepen i VŠS – VI stepen odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ili 180 ECTS bodova (Pozicije 1 i 2); Fakultet političkih nauka- Odsijek socijalni rad.

 

    Ispravka ima dejstvo od dana objave konkursa.

O b  r a z  l o ž e  nj e

Prilikom objave Javnog konkursa tehničkom greškom nije naveden smjer za poziciju 1 i 2., iako je Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sisitematizciji radnih mjesta predviđen za ove pozicije Fakulitet političkih nauka- Odsijek socijalni rad.

Kako se radi isključivo o grešci tehničke prirode ista se ispravlja sa dejstvom od dana objave konkursa tj.24.7.2018.godine.                                                                                                  

DIREKTORICA

Emira Veljačić

dipl.mng. u cos. politici i soc. zaštiti