Na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 01-UO-1614/15 od 26.11.2015 godine o prodaji motornog vozila, Odluke o formiranju Komisije za provođenje postupka prodaje motornog vozila postupkom javnog nadmetanja – licitacija br. 01-35-1688/15 od 08.12.2015 godine, VD Direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša ,  o b j a v lj u j e :

 

 

 

 

 

 

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju motornog vozila u vlasništvu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša

metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda 

 

 

Podaci o vozilu:

  1. 

Vrsta vozila: 

 Putničko

  2.

Marka vozila: 

 Opel

  3.

Model/tip: 

 Opel Corsa-Benzin

  4.

Broj vrata: 

 5

  5.

Registrovan do:

 20.01.2016 godine

  6.

Registarska oznaka:

 A55-0-785

  7.

Broj motora:

 19611434

  8.

Broj šasije:

 WOL000078V4075025

  9.

Stanje:

 Ispravno

10.

Godina proizvodnje:

 1996

11.

Pređeno kilometara: 

  339591

12.

Početna vrijednost u KM:

 1.100,00

 

Pravo učešća

 

1.      Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja uplate depozit u iznosu od 10% od početne prodajne cijene vozila odnosno 110 KM (stotinudeset konvertibilnih maraka.

      Depozit se uplaćuje na blagajni JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, Ul. Cazinska

      br.3, u vremenu od 07,30 do 16:00 sati, ili Žiro račun br. 1980011080001093 otvoren kod 

      KIB Banke DD, Velika Kladuša.

2.      Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposleni u JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, kao ni  članovi njihove uže porodice.

 

Pregled vozila i rok za prijavu učešća u licitaciji

 

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Vozilo se može pogledati na parkingu ispred JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, svakim radnim danom  u periodu od 13:00 do 16:00 sati.

 

Dostavljanje ponude

 

1)  Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju vozila putem Javne licitacije“ ,sa dokazom o izvršenoj uplati depozita primaju se najkasnije do 28.12.2015.godine, do 16 sati. 

2)  Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu, neće se uzeti u razmatranje, kao i ponude ispod određene početne cijene za prodaju navedenog motornog vozila.

3)  Javno otvaranje pristiglih ponuda uz prisustvo zainteresiranih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude održat će se 04.01.2016 godine u 14 sati,  u prostorijama JU Centar za socijalni rad, Ul. Cazinska br.3, Velika Kladuša.

 

Sadržaj ponude

 

1)  Ponuda sadrži:

 

a)      Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefon)

b)   Podaci o pravnom licu (Rješenje o registraciji pravnog lica, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj telefona).

c)      Iznos ponude izražene u KM.

d)     Dokaz o uplati depozita. 

 

2)  Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravno lice ponuda mora biti ovjerena i pečatom pravnog lica. 

3)  Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač ako je ponuđena cijena veća ili jednaka početnoj cijeni. 

 

Tok licitacije

 

1)  Komisija za provođenje postupka prodaje motornog vozila postupkom licitacije izvršit će evidentiranje svih pristiglih ponuda koja podrazumijeva provjeru identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika pravnih lica te ispunjavanje ostalih uslova za učešće u postupku licitacije.

2)  Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, prisutnim licima saopćavaju se pravila postupka licitacije.

3)  Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

 

Obaveze kupca

 

1)      Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije te uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene vozila.

2)      Kupac je dužan uplatu kupoprodajne cijene izvršiti na Žiro račun JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša  br. 1980011080001093 otvoren kod KIB Banka DD Velika Kladuša.

3)      Troškove prijenosa prava vlasništva, transporta, i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima u cjelosti snosi kupac.

4)      Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. 

5)      Ako ponuđač  odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena i saopćena, uplaćena kaucija od 10% se neće vraćati, a JU Centar za socijalni  rad Velika Kladuša zadržava pravo zaključiti ugovor sa prvim slijedećim ponuđačom sa liste uspješnih ponuda. 

 

Dodatne informacije

 

1)      Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos depozita/kapare od 10% bit će vraćen odmah nakon otvaranja ponuda, odnosno 04.01.2016 godine  na način kako je i izvršena uplata depozita/kapare.

2)      Da bi licitacija uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

3)      Sve dodatne informacije vezano za predmet prodaje i postupak licitacije mogu se dobiti od zaposlenika JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša na broj telefona: 037-775-067.

4)      Tekst ove licitacije biće objavljen na web stranici JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša,  oglasnoj tabli ove Ustanove i Radio- televiziji Velika Kladuša.