Na osnovu odluke Upravnog odbora br:01-UO-34-746/15 od 07.05.2015.godine JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, raspisuje:

JAVNI KONKURS

Raspisuje se javni konkurs za upražnjena radna mjesta:

 1. Pravnik (1 izvršilac);
 2. Socijalni radnik (1 izvršilac);

Javni konkurs za upražnjene pozicije raspisuje se na određeno vrijeme (jedna godina).

U skladu sa Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju slijedeće posebne uslove:

Pozicija 01)

 • VSS – Pravni fakultet;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci;
 • položen stručni upravni ispit;
 • poznavanje rada na računaru.

 

Pozicija 02)

 • VSS – Fakultet političkih nauka ili Filozofski fakultet, odsjek socijalni rad;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci;
 • položen stručni upravni ispit;
 • poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente:

 1. Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju lične karte;
 2. Izvod iz Matične knjige rođenih;
 3. Uvjerenje da se protiv istih ne vodi krivični postupak (ne starije od 3. mjeseca),
 4. Kopija diplome o završenom fakultetu;
 5. Dokaz o radnom iskustvu;
 6. Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu;
 7. Dokaz o poznavanju rada na računaru.

(Navedeni dokumenti treba da se šalju kao orginal ili ovjerene kopije).

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, a ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu:
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
VELIKA KLADUŠA
Ul. Cazinska br.3
77230 VELIKA KLADUŠA
Sa naznakom“Prijava na konkurs“