Broj: 01-34-723-2/2019
Velika Kladuša, 10.04.2019. godine

 

Na  osnovu člana 50. stav 9. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša br. 01-UO-34-723-1/2019 od 10.04.2019. godine, direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša raspisuje:

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

I Predmet Javnog oglasa je prijem radnika u radni odnos na radna mjesta:

 • Pozicija 1    STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA  – 1 (jedan) izvršilac;
 • Pozicija 2    ČISTAČ-KURIR – 1 (jedan) izvršilac.

 

II Trajanje ugovora o radu

Prijem u radni odnos se za obje pozicije vrši na određeno vrijeme i to na period od 1 (jedne) godine.

 

III Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

Poslovi za obje pozicije obavljaju se u sjedištu JU „Centar za socijalni rad Velika Kladuša“ u Ul. Cazinska br. 3, Velika Kladuša. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 07.30 do 16.00 sati (za Poziciju 1) i od 11.00 do 19.30 sati (za Poziciju 2).

 

IV Opis poslova

Pozicija 1 – organizira rad u računavodstvu kao i način rada računavodstva; izrada periodičnog obračuna i završnog računa; primjena zakonskih propisa iz oblasti računavodstvenog poslovanja; kontiranje svih dokumenata, izdavanje naloga za knjiženje, knjiženje i vođenje računa o primjeni kontnog plana Centra; izrada mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih finansijskih planova; izrada tromjesečnih i godišnjih izvještaja za potrebe menadžmenta, budžeta Općine i Kantona; i drugi psolovi utvrđeni Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Pozicija 2 – obavljanje svih poslova na održavanju čistoće u prostorijama i u krugu zgrade Centra, otprema i doprema pošte i drugi poslovi utvrđeni Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

 

V Uslovi za izbor

a) Kandidati za obje pozicije moraju ispunjavati sljedeće uslove opće uslove:

 • da je stariji od 18 godina;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da nije osuđivan za krivično djelo;
 • da je zdravstveno sposoban.

 

b) Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

Pozicija 1:

– Stručna sprema: VSS – VII stepen odnosno prvi (najmanje 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog Sistema studiranja, Ekonomski fakultet

– poznavanje rada na računaru,

– radno iskustvo: 2 godine.

Pozicija 2:

– stručna sprema –osnovna škola,

– radno iskustvo – 1 godina.

 

VI Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena kopija Diplome o završenoj stručnoj spremi,
 4. Dokaz o radnom iskustvu,
 5. Dokaz o poznavanju rada na računaru (samo za Poziciju 1).

 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji, ne mogu biti stariji od šest mjeseci, osim ako se radi o dokumentima koji imaju neograničen rok trajanja, a dokumentacija se predaje neposredno u prijemnoj kancelariji JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša ili putem pošte.

 

VII Ostale napomene

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave komisija za provođenje javnog oglasa će odbaciti zaključkom.

Posljednji dan za podnošenje prijava računa se prema datumu posljednje objave oglasa.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa biće pozvani na intervju pred komisijom imenovanom od strane Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Upravni odbor vrši izbor najuspješnijeg kandidata sa liste uspješnih kandidata i o izboru donosi odluku.

 

VIII Podnošenje prijava

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni list“, web stranici JU Služba za zapošljavanje USK“ (www.usk-szz.ba)  i web stranici JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša (www.czsr-velikakladusa.ba), a ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave slati na adresu:
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
VELIKA KLADUŠA
Ul. Cazinska br. 3
77230 VELIKA KLADUŠA
Sa naznakom NE OTVARAJ “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

 

IX Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja 037/775-067.