Dana 10.11.2015.godine Udruženje socijalnih radnika USK-a održalo sastanak sa direktorima Centara za socijalni rad sa područja USK-a vezano za Nacrt Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite CŽR-a i zaštite porodice sa djecom, gdje su direktori  pokrenuli Inicijativu za izmjenu člana 63. stav 1. alineja 1. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine F BiH“, br.36/99): „Pravo na porodičnu invalidninu imaju članovi uže porodice civilne žrtve rata i to: 1) Udovica- kad navrši 55 godine života ili udovac kad navrši 65 godine života, a i prije navršenih 55 godina, odnosno 65 godina, ako su nesposobni  za privređivanje,…“

Logističku podršku je obezbjedila misija OSCE u BiH, terenski ured Drvar gosp. Vesna Muslić.

Na sastanku je dogovoreno da se uputi Inicijativa za izmjenu člana 63.Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite CŽR-a i zaštiite porodice sa djecom, ispred svih centara za socijali rad sa USKa i Udruženja socijalni radnika USK-a.

Inicijativa Upućena:

  • Predstavnički dom parlamenta FBiH
  • Dom naroda parlamenta FBiH
  • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  • Odbor za rad i socijalnu zaštitu parlamenta fbih

Na sastanku se raspravljalo i o primjeni Zakona o  o zaštiti i postupanju sa djecom i maljoljetnicima u krivičnom postupku („Sl. Novine FBiH“7/14 od 29.01.2014.godine. U navedenom Zakonu  su centri za socijalni rda dobili više od 60% poslova koji su bili u nadležnosti drugih institucija. Došlose do zaključka da Centri nisu osposobljeni kadrovski, materijalno niti tehnički za provođenje ovog Zakona.

Zanimljiva činjenica je da Federalno minstrstvo rada i socijalne politike nije učestvovalo u izradi Zakona koje je nadležno za provođenje Zakona po kojima rade  centri za socijalni rad. Niko od predlagača i donosioca Zakona nije pitao centre koji trebaju da primjenjuju Zakon jesu li osposobljeni za provođenje istog.

Takođe, ni Kantonalno ministrsvo zdravstva, rada i socijalnepolitike nije bilo uključeno niti upoznato sa primjenom novog Zakona. U primjeni zakona su trebali biti uključeni medijatori ali ih je neko izbacio odnosno izostavio koji bi odradili veliki dio posla koji je sada prebačen centrima za socijalni rad.

{gallery}Sastanak{/gallery}