VD direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni list BiH“, br. 39/14) i na osnovu ovlaštenja datih u članu 49. Pravila JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, donosi:

 

 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma

Član 1.

Ugovor za javnu nabavku kancelarijskog materijala i tonera za potrebe JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša dodjeljuje se ponuđaču doo „ŠANSA“ Velika Kladuša, Ponuda od 08.05.2015. godine, za ponuđenu cijenu od 3.056,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o javnoj nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču doo „ŠANSA“ Velika Kladuša, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Računovodstvo JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na WEB-stranici www.czsr-velikakladusa.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

O b r a zl o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-14-670/2015 od 21.04.2015. godine.
Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.150,00 KM.
Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev – prijedlog cijena upućen je ponuđačima:

  1. doo „ŠANSA“ Velika Kladuša,
  2. doo „LIBRRARY“ Velika Kladuša i
  3. doo „OKLLI“ Velika Kladuša.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponuda i ocjena pristiglih ponuda, o čemu je sačinjen odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dva);
  • da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude;
  • da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
  • da je ponuda ponuđača doo „ŠANSA“ Velika Kladuša prihvatljiva,
  • da ponuda ponuđača doo „LIBRRARY“ Velika Kladuša nije prihvatljiva iz razloga visine ponuđene cijene bez PDV-a.

U postupku donošenja ove ponude posebno su cijenjene činjenice da je pravilno i potpuno data ocjena pristiglih ponuda, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva. Naime, u postupku je ocijenjeno da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog ponuđene najniže cijene bez PDV-a.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav. 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostavljeno:
1. Doo „ŠANSA“ Velika Kladuša,                                                                    VD DIREKTORICA
2. Doo „LIBRRARY“ Velika Kladuša,                                                                  Emira Veljačić
3. VD direktorici,                                                                             dipl.mng. u soc.politici i soc. zaštiti
4. a/a.