Sastanak je održan 10.07.2014. godine u prostorijam JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, a tema sastanka bila je uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za nezaposlenost porodiljama u radnom odnosu sa podrucja Unsko-sanskog kantona.

Problem uplate doprinosa porodiljama u radnom odnosu sa podrucja Unsko-sanskog kantona rezultat je neuskladenosti Zakona o doprinosima F BiH i Zakona o porezu na dohodak F BiH sa Zakonom osocijalnoj zastiti, zastiti civilnih zrtava rata i zastite porodice sa djecom USK i Uputstvom o provodenju odredbi zakona koje regulisu pravo na naknadu place zeni -majci u radnom odnosu. Neuskladenost ovih propisa se ogleda u cinjenici da prema navedenom Uputstvu isplatilac naknade je obaveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, dok su poslodavci obaveznici uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za nezaposlenost. S druge strane, prema odredbama Zakona o doprinosima F BiH i Zakona o porezu na dohodak F BiH obaveznik uplate doprinosa je isplatilac naknade.

Centri za socijalni rad sa podrucja USK-a su provodili odredbe pomenutih kantonalnih materijalnihpropisa koji regulisu isplate naknada porodiljama. Istovremeno je Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Bihac ukazivano na problemneuskladenosti ovih propisa. Problem je narocito aktueliziran pocev od 09.07.2012. godine kada je nakonprovedenog inspekcijskog nadzora od strane inspektora Porezne uprave F BiH Kantonalni ured Bihac kodporeznog obaveznika JU Centar za socijalni rad Cazin. nalozeno istom da u roku od 8 dana od prijemarjesenja izvrsi uplatu dodatnih obaveza od224.279,51 KM, a koje se odnose na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i za nezaposlenost porodiljama u radnom odnosu, te da ce na utvrdene obaveze biti obracunate kamate po stopi od 0,04% za svaki dan zakasnjenja.

Inspekcijski nadzor od strane inspektora Porezne uprave F BiH Kantonalni ured Bihac vrsen je toku mjeseca juna i jula 2014. godine u JU Centar za socijalni rad Bihac i JU Centar za socijalni rad Velika Kladusa, a predmet kontrole je, izmedu ostalog, i uplata doprinosa porodiljama u radnom odnosu. Skupstina USK- a je donijela Zakon o izmjeni Zakona o osnovama Zakona o osnovama socijalne zastite, zastite civilnih zrtava rata i zastite porodice s djecom USK, a kojim se mijenja clan 108a. i glasi: „poslodavac vrsi isplatu naknade porodilji u skladu sa clanom 108. ovog Zakona, u visini i za vrijeme utvrdeno Rjesenjem JU Centra za socijalni rad. Refundaciju novcanih sredstava po podnijetm zahtjevu izvrsit ce Centar za socijalni rad nakon doznacenih sredstava nadleznog Ministarstva, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnosenja zahtjeva.”

Ovakva izmjena Zakona nije od utjecaja na prethodno nastale obaveze, te ce se svi Centri sa podrucja USK-a vrlo brzo suociti sa izvrsenjima na svojim racunima, a visina neuplacenih doprinosa sa zateznom kamatom ce za sve Centre na podrucju kantona ukupno iznositi i nekoliko miliona.

Svjesni situacije i posljedica koje ce izvsenje na racunima Centara imati, odlucili smo se za sazivanje sastanka na kojem cemo sve relevantne subjekte upoznati sa desavanjima i posljedicama koje ce Centri za socijalni rad, Opcine i Kanton imati, te se nadamo da cemo zajednickim snagama iznaci izlaz iz ove situacije. Sastanak će se održati 23.07.2014. godine s početkom u 11.00 sati u Hotelu “Kostelski buk” Bihać.