Dana 06. I 07. Novembra u Sarajevu je održan seminar na temu „Integrativni pristup ranoj detekciji, intervenciji i ikluziji na nivou lokalne zajednice“. Seminar je implementitan od strane organizacije Project hope uz tehničku pomoć UNICEF kancelarije u BiH.

Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo obrazovanja i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike bili su obrađivači sljedećih tema:

 

1. Koncept zdravstvenih potreba i zdravstvenih zahtjeva stanovništva-procjena zdravstvenih potreba djece: Model životnog ciklusa, doc.dr. Aida Pilav

2. Integrativni pristup uslugama na nivou zajednice, prim. dr. Goran Čerkez

3. Modeli intergrativnog pristupa u socijalnoj zaštiti i inkluziji na nivou lokalne zajednice, gđa. Nadija Bandid

4. Rani rast i razvoji naredni koraci za unapređenje implementacije na nivou lokalne zajednice, prim. dr. Vildana Doder

5. Strategija za izjednačavanje mogudnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH 2011-2015. Godina, mr. Esma Palid

6. Uloga i rad centara za fizikalnu rahabilitaciju; Odnos sa drugim službama, doc. dr. Mirsad Muftid

7. Uloga, važnost i saradnja službi u zajednici u procesu rane detekcije i učešću u rehabilitaciji iz perspektive mentalno zdravstvenih ustanova, mr. Irina Puvača

Cilj seminara je jačanje mehanizama multisektoralne saradnje u odabranim logacijama u FBiH u oblasti rane detekcije, intervencije i socijalne inkluzije kroz multisektorski rad u lokalnim zajednicama.

Osim razmjene iskustava i znanja plan seminara je bio da se na nivou pozvanih općina sa USK-a izrade integrirani planovi zajedničkog djelovanja što bi predstavljalo nastavak aktivnosti sektora socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva i općina na lokalnoj zajednici sukladno sa usvojenim strategijama u ovoj oblasti i opredjeljenjem kako federalnih tako i kantonalnih i lokalnih vlasti da ove strategije implementiraju.

Učesnici seminara su bili predstavnici CSZR, domova zdravlja, osnovnih škola, CMZ-e, centara za rani rast i razvoj iz općina u kojima su osnovani, predstavnici NVO-a.

{gallery}Seminar Rani rast i razvoj{/gallery}