U organizaciji SOS Dječijih sela u BiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Sarajevo uz podršku Njemačke vlade, 23.10.2019.godine,održana radionica u Bihaću na Temu Jačanje sistema
socijalnih usluga u BiH. Cilj projekta je jačanje socijalnih usluga i pripadajućih standarda, te jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka putem metodologije koja garantuje bolju zaštitu i kvalitetnije usluge za ranjive grupe u našem društvu.

Na radionici su prezentirani aktivnosti i rezultati projekta “Jačanje sistema socijlnih usluga u BiH”,iskustva i prakse organizacije SOS dječijih sela u BiH u sistemu usluga prevencije,jačanja položaja mladih
marginiziranih osoba i alternativne brige.Diskutovalo se o potrebama lokalnih zajednica u oblasti socijalnih usluga i pripadajućih standarda na području kantona, te kreiranje smjernica partnerskog djelovanja i
unapređenja socijalnih usluga. Pružanje podrške u procesu izrade kvalitetnih zakonskih okvira i kreiranju standarda za podizanje kvaliteta socijalnih usluga.

Jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka za korištenje metodologija u oblasti Hraniteljstva i Vođenju slučaja. Unapređenja sistema upravljanja bazama podataka Centara za socijalni rad i edukacija profesionalaca o korištenju unapređene baze. Javna kampanja zagovaranja za podizanje svijesti javnosti i uviđanja značaja unapređenja sistema pružanja socijalnih usluga. Na radionici se radilo u grupama kako bi se dali prijedlozi i sugestije za Prednacrt Zakona o socijalnim uslugama u F BiH.