Na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 01-UO-1614/15 od 26.11.2015 godine o prodaji motornog vozila, Odluke o formiranju Komisije za provođenje postupka prodaje motornog vozila postupkom javnog nadmetanja br. 01-35-1688/15 od 08.12.2015 godine, VD Direktorica JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša ,  o b j a v lj u j e :

 

 

DIREKTNU PRODAJU

motornog vozila u vlasništvu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša

 

                  

Direktna prodaja će se održati dana 01.02.2016 godine u prostorijama JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša sa početkom u 14 sati.

Prodaja motornog vozila putem direktne prodaje vrši se zbog neuspjele javne licitacije za vozilo koje je predmet prodaje.

  

I   Predmet prodaje:

 

  1. 

Vrsta vozila: 

 Putničko

  2.

Marka vozila: 

 Opel

  3.

Model/tip: 

 Opel Corsa-Benzin

  4.

Broj vrata: 

 5

  7.

Broj motora:

 19611434

  8.

Broj šasije:

 WOL000078V4075025

  9.

Stanje:

 Ispravno

10.

Godina proizvodnje:

 1996

11.

Pređeno kilometara: 

  339591

 

Način prodaje:

Pismene ponude za motorno vozilo koje je predmet prodaje dostavljaju se u zatvorenoj koverti uz jasno navođenje predmeta prodaje kao i ponuđene cijene najkasnije do 29.01.2016 godine, do 16 sati.

Ponude se dostavljaju lično u prostorije JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša ili putem pošte na adresu JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, ul. Cazinska br.3. sa naznakom: Ponuda za kupovinu motornog vozila  na direktnoj prodaji zakazanoj za 01.02.2016 godine– NE OTVARATI.

 

Uslovi učešća i način prodaje:

 

Pravo učešća imaju sva zainteresirana fizička i pravna lica.

Lica koja su zaposlenici JU Centar za socijalni rad Velika Kladuše ne mogu biti ponuđači.

Prodaja se vrši po načelu ,,viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose  na predmet prodaje.         

U prisustvu svih zainteresiranih učesnika Komisija će otvoriti pristigle koverte sa ponudama i prodati motorno vozilo ponuđaču sa najvećom ponudom.

U slučaju da lice koje je ponudilo najveću cijenu ne bude prisutno, motorno vozilo se prodaje sljedećem prisutnom licu sa najboljom ponudom.

U slučaju da lice koje je ponudilo najveću cijenu odustane od kupovine, motorno vozilo se prodaje slijedećem ponuđaču sa najboljom ponudom.

Prodaja će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač ako je ponuda uredna i ispunjava tražene uvjete.

Ukoliko dva ili više učesnika ponude isti najveći  iznos Komisija će izvršiti prodaju motornog vozila nadmetanjem među tim licima koja su dala ponude sa istim iznosom.

Sve obaveze za vozilo koje je predmet prodaje (transport, prijenos vlasništva i dr.)  snosi kupac.

 

Vozilo se može pogledati na parkingu ispred JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, svakim radnim danom  u periodu od 13:00 do 16:00 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije  naznačenog roka za prijem ponuda neće se uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje pristiglih ponuda uz prisustvo zainteresiranih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude održat će se 01.02.2016 godine u 14 sati, u prostorijama JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, Ul. Cazinska br.3.

 

Sadržaj ponude

 

1)  Ponuda sadrži:

a)     Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefon)

b)    Podaci o pravnom licu (Rješenje o registraciji pravnog lica, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku, adresa i broj telefona).

c)     Iznos ponude izražene u KM.

2)  Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača. Ukoliko je ponuđač pravno lice ponuda mora biti ovjerena i pečatom pravnog lica. 

 

Sve dodatne informacije vezano za predmet prodaje i postupak prodaje  mogu se dobiti u prostorijama JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša, ili na broj telefona: 037-775-067.