Smještaj u ustanovu socijalne zaštite

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite je propisan članovima od 41 do 45 Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice sa djecom (“Službene novine F BiH” br. 36/99) i članovima 32, 33 i 34 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih...

Stara lica – lica preko 65.godina starosti

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu starih lica – lica preko 65.godina starosti: Izvod iz MKR-ih za stara. lica (ne stariji od 3 mjeseca); fotokopiju lične karte uz predočenje na uvid originala; uvjerenje iz BIZ-a; uvjerenje iz PIO-a...

Djeca do polaska u školu

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu djece do polaska u školu: Izvod iz MKR-ih za dijete (ne starije od 3 mjeseca); Kopija lične karte za roditelje ili staratelja (ukoliko je djete pod starateljstvom); Uvjerenje o zajedničkom...

Trudnice i porodilje sa djetetom do 6. mjeseci uzrasta

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu trudnica i porodilja do uzrata djeteta od 6. mjeseci: Ovjerena kopija lične karte (ovjerava se u šalter Sali Općine) Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista; Uvjerenje o nezaposlenosti-izdate...